Belasting toegevoegde
waarde (btw)

De belasting toegevoegde waarde (btw of omzetbelasting) is een bijzondere belasting omdat deze via een btw-ondernemer wordt geïnd. Als ondernemer heeft u daarmee de verantwoordelijkheid het juiste tarief toe te passen en de geïnde belasting correct af te dragen aan de Belastingdienst. Het vaststellen van het juiste btw-tarief is echter minder eenvoudig dan op het eerste oog lijkt. Bovendien worden veel goederen in het buitenland verkocht, in toenemende mate via webshops. Het maakt dan veel uit of de goederen buiten of binnen de Europese Unie (EU) worden geleverd.

Omdat omzetbelasting via een btw-ondernemer wordt geïnd, en niet direct bij de koper is er sprake van een ‘indirecte’ belasting.

Verschillende btw-tarieven

Standaard btw-tarief

Nederland kent een standaard btw-tarief van 21%. Op bijna alle goederen- en dienstenleveringen is het ‘hoge btw-tarief’ van 21% van toepassing. Denk bij goederen aan benzine, computers, meubels, gas en elektra, kleding en alcohol. Bij levering van diensten valt te denken aan juridische diensten, bouwkundig advies, ICT-diensten et cetera.

Het verlaagde btw-tarief

Nederland kent naast het standaard tarief ook een ‘laag btw-tarief’ van 9%. Het laag btw-tarief is van toepassing op producten die in de eerste levensbehoefte voorzien, waaronder levensmiddelen, agrarische producten, geneesmiddelen en water. Dit btw-tarief geldt ook voor goederen en diensten die de ontwikkeling van de mens bevorderen, zoals boeken, de verhuur van schoolboeken, verkoop van dag- en weekbladen en dergelijke. Andere diensten die onder het verlaagde tarief (kunnen) vallen zijn de diensten van een kapper, de schilder, de kledingmaker en het openbaar vervoer.

De gedachte achter dit lage tarief is dat de kosten voor de aankoop van een goed of dienst dat in een primaire levensbehoefte voorziet lager zijn zodat deze toegankelijker zijn voor de consument.

Onduidelijkheid in btw-tarief

Door het behoorlijke aantal regels en uitzonderingen is het soms lastig om het juiste tarief vast te stellen. De verkoop van paarden kan bijvoorbeeld onder zowel het hoge als het lage btw tarief vallen. Hierbij is van belang of de paarden worden bestemd voor de sport dan wel voor de fokkerij of de slacht. Of het konijnenvoer dat onder het lage tarief valt, terwijl over caviavoer 21% wordt gerekend. Reden is dat een konijn als consumptiegoed wordt gezien en een cavia als luxegoed. Wij kunnen u uiteraard helpen met het bepalen van het juiste tarief voor uw producten.

Goederen en diensten tegen 0% tarief

De Nederlandse Wet op de omzetbelasting kent ook een 0%-tarief. Het 0%-tarief geldt voornamelijk voor goederen die worden geëxporteerd naar het buitenland en bij de opslag van goederen in een douane-entrepot.

Let op! Voor btw begrippen is 0% een tarief en geen vrijstelling.

Vrijstellingen btw

De omzetbelasting kent een groot aantal vrijstellingen. Een vrijstelling wil zeggen dat er geen btw verschuldigd is. Dit gaat op voor diensten als de huisarts (medische vrijstelling), het volgen van onderwijs (onderwijsvrijstelling), muziekles voor personen jonger dan 21 jaar, sportorganisaties en sportclubs (sportvrijstelling) et cetera. Voor de toepassing van een vrijstelling gelden verschillende regels en uitzonderingen op deze regels. Bovendien is er bij vrijgestelde activiteiten geen recht op aftrek van de btw op gemaakte kosten.

Btw in EU- en niet EU-landen

Voor de export is het van belang naar welk land de goederen toegaan. Voor de omzetbelasting is er namelijk een verschil tussen goederen die naar een ander EU-land gaan en goederen die naar een niet-EU-land gaan. Bij export aan niet-EU-landen is in principe altijd het 0% tarief toe te passen, mits de export aangetoond kan worden met de juiste documentatie. Denk aan de aangifte van uitvoer, de vrachtbrieven enzovoort. Het maakt hierbij niet uit of de kopende partij een btw-ondernemer of een niet btw-ondernemer (particulier) is.

Niet btw-ondernemer

Bij de export binnen de EU is het onderscheid btw-ondernemer of niet-btw-ondernemer wel van belang. Bij de levering aan een btw-ondernemer is het 0% tarief van toepassing. Bij de levering aan een niet-btw-ondernemer zijn er twee mogelijkheden. De eerste is het gebruikelijke (standaard of lage) Nederlandse btw-tarief te hanteren. Dit is alleen mogelijk als de omvang van de leveringen aan dat land aan alle niet-btw-ondernemers onder een bepaalde drempel blijft. Met Duitsland is deze drempel bijvoorbeeld € 100.000, terwijl de drempel met België slechts € 35.000 is. Op het moment dat er voor meer dan € 35.000 aan Belgische niet-btw-ondernemers wordt geleverd, kan er niet met Nederlandse btw gefactureerd worden. Dan komen we gelijk bij de tweede mogelijkheid, dat is de lokale btw (van het land waar de afnemer, zijnde de niet-btw-ondernemer woont) in rekening brengen. Dit kan vanaf de eerste levering, maar dit kan ook direct na overschrijding van het drempelbedrag (optie 1). Let wel, dat registratie in het andere land voor de btw verplicht kan zijn. Het is daarom altijd aan te raden de btw-wet- en regelgeving van het andere land te raadplegen.

Bewijslast btw-ondernemer

De bewijslast van de export rust altijd bij de ondernemer. Het is dus van belang dit zorgvuldig te registreren, anders is het risico dat er toch btw op de factuur had moeten staan. Dat risico is 21% btw. Het is maar de vraag of dit bedrag later nog te incasseren is bij de afnemer.

Aangifte btw

De omzetbelasting is een indirecte belasting die in principe wordt geïnd door een btw-ondernemer. Deze btw-ondernemer dient aangifte te doen. De meeste btw-ondernemers doen kwartaalaangifte, maar op verzoek is een maandaangifte mogelijk. Voor kleinere ondernemers is het zelfs mogelijk een jaaraangifte te doen. Wij kunnen voor u de btw-aangifte uit handen nemen.

De Wet op de Omzetbelasting kent een aantal verleggingsregelingen (uitzonderingen op de hoofdregel) waarbij de btw verlegd wordt naar de afnemer. Dit kan onder meer spelen bij het uitlenen van personeel, diensten binnen de EU en de verkoop van onroerend goed met optie belaste levering. De afnemer moet dan zelf de btw berekenen en aangeven in zijn btw-aangifte.

Altijd aangifte doen?

Kleine ondernemers kunnen in aanmerking komen voor de kleine ondernemersregeling. Wanneer een ondernemer minder dan € 1.883 aan btw verschuldigd is, kan er een belastingvermindering worden aangevraagd. Dan hoeft er minder of geen btw afgedragen te worden. Is het bedrag aan verschuldigde btw lager dan € 1.345, dan kan er zelfs volledige ontheffing van administratieve verplichtingen worden aangevraagd. Dit betekent dat er geen btw-aangifte nodig is.

Tegenover de af te dragen btw staat dat ondernemers die btw-plichtig zijn de aan hen in rekening gebrachte btw in aftrek (voorbelasting) kunnen brengen. Ondernemers dragen dus altijd het gesaldeerde saldo (btw over omzet en in aftrek te brengen voorbelasting) af, of krijgen het overschot aan te betaalde btw terug.

Deskundig team van btw-specialisten

Wij hebben deskundige btw-specialisten in dienst die passend btw-advies geven op al uw btw-vraagstukken. Onze btw-adviseurs kennen de binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving voor de omzetbelasting en zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen op belastinggebied. Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Lees hier alles over onze btw-dienstverlening.