Environment, Social en
Governance (ESG)

Duurzaam en sociaal ondernemen

Duurzaam en sociaal ondernemen is een van de grote uitdagingen voor ondernemers in de echte economie.

Met een uniek ESG-Framework helpen wij organisaties hun doelen op het gebied van ESG te bereiken. Het raamwerk is niet alleen simpel te begrijpen en te implementeren, het kan ook een fundamentele verandering teweegbrengen in uw organisatie.

Hier staan wij voor

method image

Groot internationaal netwerk

method image

Specialistische kennis

method image

Alles goed geregeld

method image

Voldoen aan de wet

Quote ESG Lorenz van der Vliet

"Bedrijven die ESG echt hebben geïntegreerd in hun eco-systeem plukken daar ontegenzeggelijk nu al de vruchten van."

Lorenz van der Vliet - Partner en accountant Moore DRV

Wat is ESG?

ESG is de afkorting van Environment, Social en Governance. Environment verwijst naar de milieubelasting door het bedrijf, social naar de manier waarop de organisatie omgaat met interne en externe belangengroepen (bijvoorbeeld een divers en inclusief personeelsbeleid) en governance naar goed ondernemingsbestuur. Goed ondernemingsbestuur omvat onder meer commitment van de directie, het opstellen van een ESG-beleid, het aanstellen van een verantwoordelijke en het monitoren en rapporteren van de uitkomsten van het beleid en de resultaten.

De term ESG wordt vaak gebruikt als manier te beschrijven in welke mate een organisatie duurzaam en maatschappelijk verantwoord onderneemt

 

E

Environment

S

Social

G

Governance

Ons unieke ESG Framework helpt u de doelen (bij) te stellen op het gebied van milieu en duurzaamheid.
Volledige transparantie over uw milieubeleid en de -kaders waarbinnen u werkt is essentieel voor een goede relatie met stakeholders en voor een goede reputatie.

Inclusief werkgeverschap, diversiteit, goede werkomstandigheden, supply chain management en begrijpen wat de impact is van uw organisatie op haar omgeving, zijn voorbeelden van sociaal verantwoord ondernemerschap.

Sterk ondernemingsbestuur is het fundament onder elke successvolle ESG strategie. Ons ESG-format helpt u in duidelijke stappen een goed ESG-beleid te formuleren en te implementeren.

 

Wereldwijde kennis in Moore ESG Framework

Voor het Moore ESG Framework is wereldwijde kennis binnen het netwerk Moore Global bijeengebracht. Dat heeft niet alleen een heel praktische aanpak opgeleverd, maar ook waardevolle inzichten en feiten over uiteenlopende sectoren. Dat maakt een zogenaamde peer review mogelijk: wij kunnen uw situatie toetsen aan die van vergelijkbare organisaties in uw sector. Dat is van groot belang. De mogelijkheden en omstandigheden voor duurzaam ondernemen zijn immers in elke sector anders.

 

De juiste balans

Voor bedrijven die aan de slag gaan met ESG of duurzaam ontwikkelen is het de uitdaging om de juiste balans te vinden in economische ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en bescherming van het milieu. Wij kunnen u daarbij helpen. Door u inzicht te laten krijgen in hoe duurzaam u onderneemt, in het onderkennen van de kansen en risico’s en door te adviseren over welk beleid nodig is om echte verandering teweeg te brengen in uw organisatie. Daarvoor volgen we het unieke Moore ESG Framework.

Wij helpen u ESG te implementeren met:

 • Een assessment: bepalen waar u voor staat en waar u voor wilt gaan, in kaart brengen wat u nu al doet wat daaraan bijdraagt en wat nog nodig is, onderzoeken hoe u presteert ten opzichte van vergelijkbare organisaties in uw branche (‘peer review’).
 • Strategie en implementatie: het bepalen van de roadmap en de strategie en hulp bij de implementatie daarvan.
 • Meten en rapporteren: het uitvoeren van een interne audit om de voortgang te meten en het opstellen van een rapportage.
 • Audit en assurance: het uitvoeren van de accountantscontrole en het opstellen van de accountantsrapportage.
 • Optimalisatie: het in kaart brengen van de fiscale regelingen en subsidies en bijvoorbeeld adviseren over technische verbeteringen.

ESG: nut of noodzaak

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je als ondernemer vanuit de overtuiging dat je ‘goed wilt doen’.  De term ESG wordt vooral gebruikt om aan te geven dat het gaat om een beoordeling van de manier waarop ESG of duurzaam ondernemen de waarde van een organisatie kan verhogen, borgen of ondermijnen. Om die reden heeft ESG de belangstelling van investeerders en andere stakeholders. Dat het implementeren van een ESG-beleid daadwerkelijk leidt tot betere resultaten staat vast. In 2022 liet Moore Global onderzoek doen waaraan 1.262 grote bedrijven uit acht grote economieën (waaronder Nederland) deelnamen. Daaruit blijkt dat bedrijven die de afgelopen drie jaar ESG implementeren hogere inkomsten, sterkere winstgroei, betere klantenbinding en meer toegang tot financiering hadden. Een paar uitkomsten:

 • De winsten van bedrijven die ESG hebben omarmd zijn drie keer zo hard gestegen als die bedrijven die minder op ESG hebben ingezet.
 • 83% van de bedrijven die in ESG investeerden, meldden een verbeterde klantenbinding.
 • 84% van de bedrijven die ESG hebben geïmplementeerd hebben hun vermogen om externe investeringen aan te trekken verbeterd.

Er is nog een belangrijke reden voor duurzaam ondernemen. In 2024 treedt in Nederland wetgeving in werking die bepaalt dat organisaties van openbaar belang zich moeten verantwoorden over de impact die zij hebben op hun sociale, economische en natuurlijke omgeving. Een jaar later wordt hetzelfde verwacht van grote ondernemingen. Naast nut is daarmee ook een noodzaak ontstaan voor organisaties om duurzaam te ondernemen en daar transparant over te zijn.

 • Verbeteren van risk management

Organisaties hebben niet alleen te maken met hun eigen risico’s op het gebied van duurzaamheid, maar ook met die in hun keten (‘supply chain’). Organisaties die ESG inbedden in het risicomanagement van hun organisatie stellen hun leiders in staat een robuuste en wendbare langetermijnstrategie te ontwikkelen.

 • Aanzetten tot innovatie

Een mindset gericht op duurzaamheid zorgt voor innovatieve oplossingen.

 • Betere financiële prestaties en toegang tot kapitaal

Bedrijven die solide duurzaamheidsnormen hebben, kunnen doorgaans tegen lagere kosten kapitaal aantrekken, functioneren operationeel beter en hebben een hogere waarde per aandeel.

 • Sterkere reputatie en goede verhouding met stakeholders

Talloze bedrijven tonen aan dat ‘het goede doen’ sympathie opwekt en loont. Andere bedrijven worden in hun bestaansrecht bedreigd omdat zij een grote vervuiler, dieronvriendelijk of a-sociale werkgever zijn.

 • Betere positie op de arbeidsmarkt

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is structureel en heeft een grote impact op de prestaties en ontwikkelmogelijkheden van bedrijven. Potentiële werknemers hebben een voorkeur voor bedrijven met een hoger gelegen doel  (‘purpose’), die een sociaal werkgever en duurzaam zijn.

Meer weten over ESG?

Wilt u meer weten over de waarde die Moore DRV voor u kan toevoegen op het gebied van ESG? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Lorenz van der Vliet RA

Partner en accountant

Contactformulier

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *