De Tweede Kamerleden Maatoug en Van der Lee (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat zich specifiek richt op de belastingheffing van dga’s. Voordat de Tweede Kamer het voorstel in behandeling neemt, moet het voorstel langs de Raad van State (RvS). Dit initiatiefwetsvoorstel bestaat uit een combinatie van verschillende voorstellen. In dit artikel zetten wij deze voorstellen kort uiteen.

Aanscherping gebruikelijkloonregeling.

Als dga moet u jaarlijks een zogeheten ‘gebruikelijk loon’ uit uw bv opnemen. Het gebruikelijk loon moet volgens de wet minimaal worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 48.000.

In de voorjaarsnota was al voorgesteld om deze marge te verlagen naar 15%. Het voorstel is nu om deze marge geheel af te schaffen. Hierdoor gaan dga’s, die gebruik maken van deze doelmatigheidsmarge meer belasting in box 1 betalen. Zij ontvangen dan namelijk een hoger salaris.

Aanpassen tarief box 2

Als dga bent u over de inkomsten uit uw aanmerkelijk belang, zoals dividend, belasting verschuldigd in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief bedraagt momenteel 26,9%.

In de voorjaarsnota werden al twee tarieven voorgesteld. Het voorstel uit de initiatiefwet is een verdere aanscherping.

 InitiatiefwetVoorjaarsnota
Eerste schijf25,96% tot € 58.98926% tot € 67.000
Tweede schijfDaarboven 40,59%Daarboven 29,5%

Een eventueel verlies in box 2 kan onder voorwaarden worden omgezet in een belastingkorting van box 1. Dit is bijvoorbeeld als u uw aandelenpakket verkoopt. In het voorstel wordt het verrekeningstarief gemaximeerd op de eerste schijf in box 2, dus 25,96%.

Versobering bedrijfsopvolgingsregeling

Op het moment dat u als dga uw onderneming bij leven of bij overlijden nalaat aan een opvolger, dan komt de bedrijfsopvolgingsregeling in beeld. Dit komt vrijwel alleen voor bij een overdracht binnen de familie. Door toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling wordt de acute belastingheffing van inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting  gereduceerd. Uiteraard gelden er wel voorwaarden aan de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling. In het initiatiefvoorstel wordt deze regeling met onder meer de volgende maatregelen versoberd.

Afschaffing van de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting voor vererving en schenking van aanmerkelijk belang.

Het overlijden of een schenking van de aandelen door een dga aan een opvolger betekent voor de Belastingdienst het moment om belasting te heffen in box 2. Onder voorwaarden kan deze belastingclaim worden doorgeschoven. Daarmee wordt uitstel van belastingheffing bereikt. In het voorstel wordt de doorschuifregeling geheel geschrapt, zodat de belastingclaim in de inkomstenbelasting direct door de erven of opvolgers moet worden voldaan. Ook in de situatie dat alleen maar sprake is van ondernemingsvermogen.

Verhuurd vastgoed wordt niet meer in de regeling betrokken.

Effectief betekent dit dat voor verhuurd vastgoed geen gebruik kan worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling. Naast de aanpassing in de inkomstenbelasting leidt dit tot een heffing van schenk- of erfbelasting over verhuurd vastgoed in een bv.

Kleine aandelenpakketten worden uitgezonderd van de regeling.

Op dit moment geldt de bedrijfsopvolgingsregeling vanaf een verkrijging van een aandelenpakket van 5%. Voorgesteld wordt om een minimum aandelenbelang in te voeren van 25%. Pas dan kan gebruik worden gemaakt van de regeling in de schenk- en erfbelasting.
Daarnaast kwalificeren cumulatief preferente aandelen volgens de initiatiefnemers niet meer voor deze regeling.

Verlagen vrijstelling in de schenk- en erfbelasting naar 25%.

Op dit moment geldt een voorwaardelijke vrijstelling in de schenk- en erfbelasting van 100% tot € 1.134.403. Daarboven geldt een vrijstelling van 83% of 100% van de liquidatiewaarde als die hoger is dan de waarde going concern. In het voorstel wordt dit percentage verlaagd naar 25% met een maximale vrijstelling van € 1 miljoen. De vrijstelling van 100% voor het verschil tussen de waarde going concern en de liquidatiewaarde blijft bestaan. Overigens is het voorstel om deze aanpassing per 1 januari 2024 in te laten gaan.

De mogelijkheid van het verkrijgen van uitstel van betaling blijft onder voorwaarden mogelijk.

Initiatiefwetsvoorstel: wat betekent het en hoe nu verder?

Door dit initiatiefvoorstel gaan dga’s meer belasting betalen bij schenking en vererving van ondernemingsvermogen en dividenduitkeringen. Daarnaast moeten dga’s hun salaris opnieuw gaan beoordelen of het voldoet aan de voorwaarden van het gebruikelijk loon. Onze verwachting is dat op Prinsjesdag de contouren van belastingheffing voor de dga duidelijk worden en dat de kans groot is dat dga’s meer belasting gaan betalen. Prinsjesdag gaat dit jaar spannend worden voor ondernemers en dga’s!

Of het initiatiefwetsvoorstel op een parlementaire meerderheid kan rekenen, is lastig te voorspellen. Uiteraard houden wij u op de hoogte zodra er ontwikkelingen zijn.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur