De derde dinsdag van september is het Prinsjesdag, de dag dat het kabinet de plannen van voor het volgende jaar bekendmaakt, ook op fiscaal gebied. Ondanks de val van het kabinet verwachten we de nodige fiscale aanpassingen. In dit artikel zetten wij voor u een top 10 van de mogelijke aanpassingen op een rij.

  1. Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) verscherpt
  2. Aanpassing belastingtarief box 2
  3. Energie-investeringsaftrek (EIA) versobert
  4. Aanschaf auto wordt duurder
  5. Einde betalingskorting inkomstenbelasting
  6. Diverse wijzigingen box 3
  7. Verdere verlaging zelfstandigenaftrek
  8. Fonds voor Gemene Rekening
  9. 30%-regeling wordt afgetopt tot de ‘Balkenende-norm’
  10. Toekomst van het kabinet

1. Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) verscherpt

Met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) schenken bedrijven onder gunstige voorwaarden aan de voortzetters van het bedrijf. Daarmee speelt de BOR een belangrijke rol bij de overdracht van een familiebedrijf. De BOR en het bestaansrecht ervan heeft veel aandacht gekregen en er zijn dan ook verscherpingen aangekondigd:

 • Per 1 januari 2024 kwalificeert verhuurd vastgoed niet meer als ondernemingsvermogen, maar als beleggingsvermogen. Verhuurd vastgoed schenken met toepassing van de BOR is dan niet meer mogelijk.
 • De wetgever schrapt de regel dat 5% van het bedrijfsvermogen uit beleggingen, zoals overtollige liquide middelen, mag bestaan. Hierdoor kwalificeert ook dit gedeelte niet meer voor de BOR.

Let op! Deze aanpassingen werken door naar de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting. Dit betekent dat de schenker de box 2-belastingclaim die rust op zijn of haar aandelen niet meer kan doorschuiven.

2. Aanpassing belastingtarief box 2

Per 1 januari 2024 wordt het uniforme tarief van box 2 van 26,9 procent vervangen door twee tarieven. Voor ontvangen dividenden tot 67.000 euro geldt een tarief van 24,5 procent, oftewel 2,4%-punt minder. Voor het bedrag daarboven is het percentage 31%, dus 4,1%-punt meer. Met deze maatregel hoopt de regering dat aanmerkelijk-belanghouders vaker (jaarlijks) winsten uitkeren en niet de winsten blijven oppotten in de bv.

3. Energie-investeringsaftrek (EIA) versobert

Investeert u als ondernemer in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het mogelijk om een bepaald percentage over het investeringsbedrag direct af te trekken van de winst (Energie-investeringsaftrek, EIA). Doordat de winst zo lager uitvalt, bespaart de ondernemer belasting. Voor het jaar 2023 is het percentage 45,5 procent. Dit percentage en het maximumbedrag aan investeringen dat voor de EIA in aanmerking komt zal met ingang van 2024 versoberen. De exacte cijfers zijn echter nog niet bekend.

Tip! Overweegt u een investering in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het interessant om dit nog in 2023 te doen.

4. Aanschaf auto wordt duurder

Het aanschaffen van een nieuwe niet-elektrische auto is in 2024 duurder. De vaste voet van de BPM, een belasting die is verschuldigd bij de aanschaf van een nieuwe auto, gaat met 200 euro omhoog. Voor elektrische auto’s geldt ook nog voor volgend jaar een vrijstelling voor de BPM. Deze wordt echter geschrapt per 2025, waardoor de aanschafprijs van elektrische auto’s hoger zal zijn in 2025 ten opzichte van 2024.

5. Einde betalingskorting inkomstenbelasting

Betaalt u een voorlopige aanslag in de inkomstenbelasting in één keer? Dan krijgt u een betalingskorting. Deze betalingskorting is voor de vennootschapsbelasting inmiddels afgeschaft. In 2024 zal dit ook voor de inkomstenbelasting gelden.

6. Diverse wijzigingen box 3

Vooralsnog is het streven van de wetgever dat per 2027 het daadwerkelijke rendement in box 3 wordt belast. Tot die tijd blijven fictieve rendementen het uitgangspunt. Er zijn drie categorieën: bank- en spaargelden, beleggingen en schulden. Vanaf 2024 is wettelijk bepaald dat aandelen in Verenigingen voor Eigenaren (VvE) tot de categorie bank- en spaargeld behoren. Bezit u een appartement? Dan betaalt u mogelijk minder box 3 belasting. Ook voor gelden op een derdenrekeningen bij de notaris is deze ‘herkwalificatie’ van kracht. Een andere wijziging is de verhoging van de heffingskorting voor groene beleggingen van 0,7% naar 1,1% van het vrijgestelde bedrag.

Let op! Schulden en vorderingen tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen behoren in 2024 tot geen enkele categorie en vallen dus helemaal uit de aangifte.

7. Verdere verlaging zelfstandigenaftrek

De al ingezette verlaging van de zelfstandigenaftrek, zet door en gaat van 5.030 euro in 2023 naar 3.750 euro in 2024. De jaarlijkse afbouw van de zelfstandigenaftrek leidt uiteindelijk tot een aftrek van 900 euro in 2027.

8. Fonds voor Gemene Rekening

Per 1 januari 2024 worden fondsen die niet over een AFM-vergunning beschikken en onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) fiscaal transparant. Denk hierbij onder andere aan de zogeheten familiefondsen. Dit houdt in dat de beleggingen die worden gehouden door het fonds, direct bij de participanten worden belast in box 3. Dit geldt ook voor participanten die het fonds tot nu toe moeten aangeven in box 2. Het fonds zelf is niet meer belastingplichtig. Voor de (inkomsten)belasting die als gevolg van deze wijziging is verschuldigd komen er overgangsfaciliteiten.

9. 30%-regeling wordt afgetopt tot de ‘Balkenende-norm’

De fiscaal gunstige behandeling van de 30%-regeling voor expats uit het buitenland, staat alleen nog open tot een loon gelijk aan de Balkenendenorm (223.000 euro in 2023). Voor de expats uit het buitenland die al in 2022 gebruik maakte van de regeling gaat de aftopping pas in per 2026.

10. Toekomst van het kabinet

Met de val van het kabinet worden er geen verdere maatregelen verwacht. Toch heeft het ministerie van Financiën meerdere initiatieven gepubliceerd in een rapport. Politieke partijen nemen mogelijk deze initiatieven – met financiële doorrekeningen – over in hun verkiezingsprogramma’s. Enkele voorbeelden zijn:

 • Het afschaffen van het opstaptarief in de vennootschapsbelasting.
 • Het afschaffen van de startersvrijstelling en/of verlaagd tarief voor de overdrachtsbelasting voor eigen woning.
 • Het verlagen van de drempel dat de directeur-grootaandeelhouder zonder heffing van box 2-belasting mag lenen van de BV van 700.000 euro naar 17.500 euro.
 • Het belasten van waardeontwikkeling van de eigen woning.

Wellicht heeft het kabinet, pas te vormen na de verkiezingen in november, daarom grotere fiscale wijzigingen voor ons in petto in een dan te presenteren Regeerakkoord!

Let op! Woensdag 6 september 2023 vergadert de Tweede Kamer over de onderwerpen die zij mogelijk controversieel willen verklaren vanwege het vallen van het kabinet. Wij houden u op de hoogte over belangrijke zaken die eventueel op de lange baan worden geschoven.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur