Environmental, social en
governance (ESG)

Wat is ESG?

De afkorting ESG staat voor Environment, Social en Governance. Environment verwijst naar de milieubelasting door het bedrijf, social naar de manier waarop de organisatie omgaat met interne en externe belangengroepen (bijvoorbeeld een divers en inclusief personeelsbeleid) en governance naar goed ondernemingsbestuur. De term ESG wordt vaak gebruikt als manier om te beschrijven in welke mate een organisatie duurzaam en maatschappelijk verantwoord onderneemt.

 

Our common future

Al in 1987 verscheen het rapport van de Verenigde Naties getiteld Our Common Future, waarin een definitie is opgenomen van duurzame ontwikkeling: “Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” In 2015 werden de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vastgesteld waaraan de landen die zijn aangesloten bij de VN zich committeerden en die zij zien als hun kompas.

 

ESG duurzame ontwikkelingsdoelen

 

Wettelijk verplicht duurzaamheidsverslag CSRD

Het maken van een duurzaamheidsverslag wordt een wettelijke verplichting voor alle grote(re) ondernemingen en voor middelgrote en kleine beursgenoteerde ondernemingen. Op Europees niveau zijn eisen vastgesteld waaraan het verslag moet voldoen: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De verplichting wordt trapsgewijs ingevoerd:

  • 1 januari 2024: beursgenoteerde (grote) ondernemingen
  • 1 januari 2025: alle andere grote ondernemingen
  • 1 januari 2026: alle middelgrote en kleine beursgenoteerde ondernemingen

Waarom nu al aan de slag met CSRD?

In het duurzaamheidsverslag moet u rapporteren over het effect van uw organisatie op mens en milieu. Voorbeelden zijn het rapporteren over de CO2-uitstoot en over diversiteit in het personeelsbestand. U moet ook onderbouwen dat u een ESG-beleid heeft en implementeert. Dat vergt voorbereiding. Start dus tijdig met het bepalen van een duurzaamheidsambitie en -beleid en het in kaart brengen van duurzaamheidsrisico’s en -kansen. Over kansen gesproken: onderzoek toont aan dat bedrijven die ESG echt goed hebben geïmplementeerd, daar in omzet, winst en werving van personeel van profiteren. Ook om die redenen is het goed snel aan de slag te gaan.

 

Greenwashing is geen optie

Met je groener of milieuvriendelijker voordoen dan je daadwerkelijk bent, kom je als organisatie niet meer weg. Zeker voor een grote organisatie met veel verschillende stakeholders is dit ‘greenwashing’ erg risicovol. Veel bedrijven beseffen dat. En veel bedrijven onderkennen inmiddels dat een ESG-beleid strategisch van belang is. Organisaties willen daadwerkelijk een positieve impact hebben op mens en milieu, maar beseffen vaak nog onvoldoende wat dit van hen vraagt: het verankeren van deze ambitie in de kernprocessen van het bedrijf. Natuurlijk kunt u beginnen met een aantal sociale of ‘groene’ verbeteringen en daarna verder gaan met het formuleren van een ESG-ambite en -beleid. Maar voorkom dat uw organisatie zich schuldig maakt aan een van de zeven zonden die duiden op greenwashing.

De zeven zonden van greenwashing

TerraChoice, onderdeel van het UL Global Network, is een van de grootste onafhankelijke test- en certificeringsorganisaties en heeft de “Seven Sins of Greenwashing” ontwikkeld.

 ZondeOmschrijving
1Zonde van het verborgen motief Claim van een "groen" product, gebaseerd op een beperkt aantal kenmerken zonder rekening te houden met andere belangrijke milieuproblemen.
2Zonde van geen bewijsEen milieuclaim die niet kan worden onderbouwd met direct beschikbare informatie of betrouwbare certificering door derden.
3Zonde van vaagheidEen slecht gedefinieerde of brede claim die gemakkelijk verkeerd kan worden begrepen door de consument.
4Zonde van irrelevantieEen correcte maar onbelangrijke of nutteloze milieuclaim, zoals “CFK-vrije” goederen.
5Zonde van de minste van de twee kwadenClaims die correct zijn binnen de productcategorie, maar consumenten kunnen afleiden van de grotere milieu-impact van de categorie, zoals biologische sigaretten.
6Zonde van fraudeValse milieuclaims
7Zonde van dwepen met niet erkende labels Een product dat de valse indruk wekt van goedkeuring door derden, met behulp van woorden en/of afbeeldingen

Ondersteuning bij implementatie ESG

Duurzaam en sociaal ondernemen is een van de grote uitdagingen voor ondernemers in de echte economie. Met een uniek ESG-Framework helpen wij organisaties hun doelen op het gebied van ESG te bereiken. Het raamwerk is niet alleen simpel te begrijpen en te implementeren, het kan ook een fundamentele verandering teweegbrengen in uw organisatie. Wij vertellen u graag meer over deze dienstverlening.