Bij een bedrijfsopvolgingstraject worden advieskosten gemaakt. De Belastingdienst heeft een beleid over de aftrekbaarheid van deze advieskosten. Naar aanleiding van een WOB-verzoek over dit beleid van de Belastingdienst, zijn enkele documenten van de Belastingdienst openbaar gemaakt. Daarin wordt ingegaan op het al dan niet kunnen aftrekken van kosten die zien op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). In dit artikel zetten wij het standpunt van de Belastingdienst uiteen en wat dit voor u betekent.

‘In beginsel’ geen aftrek in de vennootschapsbelasting

In de documenten stelt de Belastingdienst dat kosten die gemoeid zijn met een bedrijfsopvolging in beginsel niet aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting. Deze kosten worden namelijk gemaakt ten behoeve van de aandeelhouder. Met de woorden ‘in beginsel’ laat de Belastingdienst zien dat dit de hoofdregel is. De Belastingdienst onderkent dus dat hier mogelijk uitzonderingen op bestaan. De kosten zien volgens de Belastingdienst als hoofdregel dus niet op de zakelijke belangen van de onderneming.

Onder BOR-advieskosten wordt verstaan kosten die niet zouden zijn gemaakt als er geen bedrijfsopvolging zou zijn geweest. Dit zijn onder meer de kosten voor het opstellen van een waarderingsrapport, advieskosten over het bedrijfsopvolgingstraject en notariskosten voor het opstellen en passeren van de verschillende akten.

Ook kosten die na de overdracht van de aandelen worden gemaakt, kunnen door de Belastingdienst worden gekwalificeerd als BOR-advieskosten. Gedacht kan worden aan kosten om na de bedrijfsoverdracht een fiscaal en economisch gewenste structuur op te zetten. In de verstrekte documenten lijkt de Belastingdienst zich echter minder streng op te stellen ten aanzien van dit soort kosten, waardoor deze kosten sneller voor aftrek in aanmerking komen.

De openbaar gemaakte documenten geven inzicht in de verschillende standpunten van de Belastingdienst over BOR-advieskosten. Uiteindelijk zal steeds per situatie getoetst moeten worden hoe om te gaan met BOR-advieskosten. Uiteraard kunnen wij u hier bij helpen.

Bovendien heffing in de inkomstenbelasting mogelijk

De openbaar gemaakte documenten geven aan dat als deze kosten als niet zakelijk worden bestempeld en toch betaald zijn door de BV, er sprake is van uitdeling naar de aandeelhouder. Daardoor is over deze uitdeling de belastingheffing van box 2 van de inkomstenbelasting van toepassing.

Correctie van de btw

De Belastingdienst meent vervolgens dat btw op BOR-advieskosten niet (helemaal) voor aftrek in aanmerking komen.

Boete?

Tenslotte geven de documenten aan dat een correcties van ten onrechte afgetrokken BOR-advieskosten voor de Belastingdienst aanleiding moet geven om na te denken over een boete.

Wat betekent deze standpuntbepaling?

U kunt dus met deze standpuntbepaling door de Belastingdienst de komende tijd worden geconfronteerd. In de fiscale literatuur wordt beargumenteerd dat de advieskosten wel degelijk aftrekbaar zijn. Ongetwijfeld zal de rechter zich over de vragen de komende tijd gaan buigen.

Het blijft dus extra van belang om na te gaan met welk doel bepaalde uitgaven in de onderneming worden gedaan en dit te onderbouwen. Wij adviseren en helpen u graag wat voor u de meest optimale keuze is om met deze standpuntbepaling om te gaan.

 

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur