Op basis van de uitspraak van het Europese Hof over de openbaarheid van het UBO-register, heeft het kabinet besloten dit register niet publiektoegankelijk te maken. Het kabinet ziet onvoldoende aanknopingspunten om de openbaarheid voor iedereen te handhaven. In dit artikel zetten wij uiteen wat dit voor u als ondernemer betekent.

Wat is het UBO-register?

Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

UBO register inbreuk op de privacy?

Al vanaf de start van de invoering van het UBO-register is de vraag gesteld of het register noodzakelijk en proportioneel is als middel tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ook werd afgevraagd of het wenselijk is dat (een deel van) de (persoons)gegevens uit het register openbaar is. Via de Kamer van Koophandel konden derden namelijk informatie uit het UBO-register opvragen, ook bijvoorbeeld louter uit nieuwsgierigheid. Uiteindelijk heeft dit tot een rechtszaak voor het Europees Hof geleid. De bepaling die dit regelde is volgens het Hof echter onvoldoende onderbouwd, met name met het oog op bescherming van de privacy. Het kabinet heeft daarom de openbaarheid van delen van het UBO-register heroverwogen.

Aanpassing Handelsregisterwet

Het kabinet gaat dus de openbaarheid van het UBO-register aanpassen. Dit vereist een wijziging van de Handelsregisterwet. Informatieverstrekking uit het UBO-register aan bevoegde autoriteiten, zoals de Belastingdienst en het FIU, wordt zo spoedig mogelijk hersteld. Dit geldt ook voor wat betreft de toegang voor instellingen in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Denk hieraan aan instellingen als banken. Zij hebben een belangrijke taak als poortwachters van het financiële stelsel, en zijn onder meer verplicht cliëntenonderzoek uit te voeren.

Legitiem belang personen en organisaties

Voor wat betreft personen en organisaties met een legitiem belang, zoals de pers, wordt nog bekeken hoe de openbaarheid van het UBO-register deels kan worden hersteld. Op dit moment wordt gedacht aan een lijst met objectieve indicatoren, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of sprake is van legitiem belang. Niet uitgesloten wordt dat in sommige gevallen ook een individuele beoordeling wordt gemaakt.

Het UBO-register internationaal
Op grond van een Europese richtlijn is in de afgelopen jaren in alle EU-landen het UBO-register ingevoerd. Deze richtlijn geeft minimumregels. Dit betekent dat lidstaten in hun nationale wetgeving verder mogen gaan dan de richtlijn vereist. Lidstaten kunnen alsnog UBO-informatie wel publiekelijk toegankelijk houden met het oog op transparantie of openbaarheid naar burgers toe.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur