Subsidieregeling
praktijkleren

Werkgevers worden door de subsidieregeling praktijkleren gestimuleerd praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie komt u als werkgever tegemoet in uw kosten als leerbedrijf voor de begeleiding van een werknemer die gedeeltelijk een opleiding volgt aan een erkende opleiding.

Vanaf 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2021-2022.

Voor wie?

Het bedrijf of de organisatie dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt komt in aanmerking voor subsidie.

De subsidieregeling richt zich op de volgende groepen:

  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
  • Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
  • Praktijkonderwijs (PRO)
  • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
  • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
  • Promovendi en technologisch onderwerpers in opleiding (toio’s)

De voorwaarden voor de Subsidieregeling praktijkleren verschillen per onderwijscategorie.

Welke werkzaamheden?

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Aanvraag indienen

Het budget per onderwijscategorie wordt evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen.

Voordelen

De subsidie is afhankelijk van het aantal begeleidingsweken van de werkgever en maximaal € 2.700,-per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Let op! Als het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, wordt dit budget evenredig over de aanvragen verdeeld. De subsidie kan hierdoor lager zijn dan € 2.700.

Extra subsidie

Voor een mbo bbl-leerplek in de sectoren landbouw, horeca en recreatie, in contact- en conjunctuurgevoelige sectoren en voor een hbo-leerplek in de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg is extra subsidie beschikbaar.

Verlenging subsidieregeling

De huidige subsidieregeling praktijkleren loopt tot en met dit studiejaar. Het ministerie van OCW heeft echter het voornemen om de regeling te verlengen voor het studiejaar 2022-2023. Na een evaluatie (die nog dit jaar plaatsvindt) beslist het ministerie over een eventuele verdere voortzetting van de regeling.

Aanvraag

Vanaf 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022 17.00 uur kunt u een aanvraag indienen voor de subsidie praktijkleren bij RVO. Inloggen is mogelijk via eHerkenning met minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3. Voor het einde van het jaar beoordeelt RVO de aanvragen. Half december ontvangt u de beslissingen binnen twee weken na een positieve beslissing betaalt RVO de subsidie uit.

Let op! Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan de voorwaarden voldoen én de daarvoor gevraagde administratie bijhouden en bewaren. RVO controleert hierop steekproefsgewijs.