De subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk is onlangs aangepast. Het gaat met name om aanpassingen rondom maatwerktrajecten die samenwerkingsverbanden (zoals brancheorganisaties) kunnen opzetten en zijn bedoeld voor behoud van werk en/of de overgang naar ander werk. In dit artikel zetten we de wijzigingen in de subsidieregeling en wat dit voor u betekent uiteen.

Wat is NL leert door?

De subsidieregeling ‘NL leert door’ is een op scholing gerichte subsidieregeling, in het leven geroepen tijdens de coronacrisis. Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd komt hiervoor in aanmerking. Het maakt daarbij niet uit of iemand in loondienst is, een flexibel contract heeft of werk zoekt. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen via deze regeling gebruikmaken van gratis scholing.

De regeling

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen:

  1. De tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met inzet van online scholing, waarmee mensen kosteloos online scholingsactiviteiten kunnen krijgen.
  2. De tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk’. Hiermee kunnen sectorale samenwerkingsverbanden van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen met een subsidieverzoek binnen de desbetreffende sector(en) ondersteuning bieden voor het behouden van werk en het vinden van ander werk. Daarbij kan het gaan om het aanbieden van een viertal activiteiten: ontwikkeladvies, scholing, EVC of begeleiding naar ander werk.

De subsidieregeling NL leert door is er voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioen gerechtigde leeftijd. Onderscheid wordt niet gemaakt. Deze regeling geldt dus voor werkenden met een vast of flexibel contract, zelfstandigen, zzp-ers en daarnaast voor werkzoekenden.

Geen kopie ID-bewijs meer bewaren

Er zijn nu een aantal zaken gewijzigd in deze regeling. Een van de wijzigingen is het vervallen van de verplichting om van de deelnemers een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren. Deze eis bleek in strijd met de privacywetgeving. De identiteit van de deelnemers moet nog wel worden vastgesteld en worden vastgelegd door middel van het formulier ‘Verklaring Controle ID-bewijs van deelnemer’. Dit is te downloaden via de site www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Let op! Samenwerkingsverbanden worden verzocht de al gemaakte kopieën te vernietigen en de Verklaring Controle ID-bewijs van deelnemers in de administratie op te nemen.

EVC-procedures

Voor EVC-procedures (Erkenning voor Verworven Competenties) is geregeld dat de prestatieverklaring de basis is voor de bepaling of een EVC-procedure voor subsidie in aanmerking komt. Deze prestatieverklaring is opgenomen in een bijlage bij de regeling.

Verlenging looptijden

Een andere wijziging betreft de verlenging van de looptijd voor de uitvoering van activiteiten van 16 naar 20 maanden. In de praktijk bleek dat de termijn van 16 maanden hiervoor te kort was. Dit heeft te maken met het feit dat de toekenning van subsidies niet voor alle samenwerkingsverbanden gelijk is verlopen. Hierdoor moesten deze later starten met de uitvoering van hun activiteiten. Met name voor scholingsactiviteiten is dit een probleem vanwege de planning van scholing over het jaar en de vakantieperiode waarin geen activiteiten mogelijk zijn.

Ook is de looptijd verlengd waarin een verzoek tot verlaging van de subsidie kan worden ingediend. Dit is opgenomen in de regeling om te voorkomen dat subsidieaanvragen te ruim zijn en vervolgens het aantal activiteiten niet volledig is te realiseren. Vooraf is dit moeilijk te bepalen. Met deze aanpassing is het mogelijk om tot uiterlijk 16 maanden na de oorspronkelijke subsidieverlenging een verzoek in te dienen voor verlaging tot maximaal 50% van het laatst verleende subsidiebedrag.

Nog veel meer mogelijkheden voor om- en bijscholing

Er bestaan overigens nog veel meer regelingen en subsidies voor om- en bijscholing zoals de SLIM-regeling en Subsidie Praktijkleren. Ook kunt u als werkgever onder voorwaarden studiekosten voor werknemers onbelast vergoeden.

Geschreven door:

Manager Personeel & Salaris Corné Willemse

Corné Willemse BBA RPP

Salarisadviseur