De staatssecretaris heeft de berekening van het rechtsherstel box 3 bekendgemaakt. Sinds 1 juli 2022 is de Belastingdienst gestart met het geven van rechtsherstel aan iedereen die op tijd bezwaar maakte tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020. Dit gebeurt grotendeel geautomatiseerd. U hoeft dus zelf (nog) geen actie te ondernemen. In dit artikel leest u hier meer over.

Rechtsherstel box 3

Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad in het kerstavondarrest dat de huidige belastingheffing over het vermogen in box 3 in strijd is met het Europees recht als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement.

Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat de Belastingdienst rechtsherstel moet gaan bieden. Op 30 juni 2022 is bekendgemaakt hoe de Belastingdienst dit gaat berekenen.

Doelgroep rechtsherstel

Vooralsnog wordt alleen rechtsherstel geboden aan:

  • Iedereen die op tijd bezwaar maakte.
  • Iedereen van wie de aanslag op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststond.
  • Iedereen van wie de aanslag op 24 december 2021 nog niet definitief was opgelegd.

Let op! Het rechtsherstel geldt alleen voor de jaren 2017 tot en met 2022.

Op 1 juli is de Belastingdienst gestart met het geven van rechtsherstel aan iedereen die op tijd bezwaar maakte tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020. De andere doelgroepen volgen later.

Tip! Het rechtsherstel gebeurt grotendeel geautomatiseerd. U hoeft dus zelf (nog) geen actie te ondernemen.

Berekening rechtsherstel

De nieuwe berekening van de box 3-heffing gaat uit van de werkelijke verdeling van uw vermogens over drie vermogensgroepen: banktegoeden, overige bezittingen (onder meer beleggingen en onroerend goed) en schulden. Vervolgens wordt per vermogensgroep het volgende forfaitaire rendement berekend:

 Banktegoeden (spaargeld)Overige bezittingen Schulden
20170,25%5,39%3,43%
20180,12%
5,38%3,20%
20190,08%
5,59%3,00%
20200,04%
5,28%
2,74%
20210,01%5,69%2,46%
2022Nog niet vastgesteldNog niet vastgesteldNog niet vastgesteld

Dit vormt de basis voor de berekening van de nieuwe box 3-heffing.

Teruggave inkomstenbelasting

Als deze nieuwe box 3-heffing lager is dan de box 3-heffing volgens de wettelijk bepaling, zal dit leiden tot een teruggave van inkomstenbelasting. Is de nieuwe box 3-heffing gelijk of hoger dan de box 3-heffing volgens de wettelijke bepalingen? Dan volgt geen teruggave.

Let op! Als u binnen de doelgroep van het rechtsherstel valt, krijgt u altijd bericht van de Belastingdienst. Dat kan dus of een teruggave inkomstenbelasting zijn, of het bericht dat u geen recht heeft op een teruggave.

Tip! Bent u het niet eens met de teruggave of het feit dat u geen teruggave krijgt? Dien dan een verzoek om ambtshalve vermindering in of een bezwaar als de bezwaartermijn van u aanslag nog niet verlopen is.

Rechtsherstel niet-bezwaarmakers

Als u niet of te laat bezwaar hebt aangetekend, dan stond uw aanslag op 24 december 2021 misschien al onherroepelijk vast. Of aan deze doelgroep nog rechtsherstel wordt geboden is helaas (nog) niet bekend.

Tip! De staatssecretaris heeft wel toegezegd vóór het zomerreces een brief aan de Tweede Kamer te sturen waarin wordt ingegaan op de verschillende opties voor belastingplichtigen die niet of te laat bezwaar maakte.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur