Na de langste formatie in de Nederlandse geschiedenis presenteren VVD, D66, CDA en ChristenUnie op 15 december het Coalitieakkoord 2021 – 2025 met de titel “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. De partijen zetten in hun akkoord onder andere in op tegengaan van klimaatverandering, het bouwen van betaalbare woningen en verbeteren van de gezondheidszorg. Ook willen ze de bestaanszekerheid verbeteren door onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt aan te pakken, belastingen gericht verlagen, investeren in innovatie en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven. In dit artikel zetten wij per onderwerp de belangrijkste voorgenomen wijzigingen op een rij.

1. Ondernemen

 • De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Tegelijk wordt misbruik van de huidige faciliteiten tegengegaan.
 • Er komt meer helderheid voor zelfstandigen. Door de bestaande webmodule verder door te ontwikkelen kunnen zzp’ers vooraf zekerheid krijgen over de aard van de arbeidsrelatie.
 • Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
 • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 verlaagd met stappen van € 650 tot deze € 1.200 is in 2030. Compensatie voor deze verlaging volgt via de arbeidskorting.
 • Groei- en innovatief vermogen van mkb-ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd.
 • Het tekort aan technisch en praktisch opgeleide werknemers wordt aangepakt en er komt meer aandacht voor het creëren van goed opgeleid personeel.
 • Er wordt geld uitgetrokken voor lastenverlichting van het mkb via loondoorbetaling bij ziekte.
 • De ambitie is om meer vennootschapsbelasting te heffen, door verbreden van de grondslag waarover vennootschapsbelasting wordt geheven en / of de tariefschijven aan te passen.
 • De grens in het wetsvoorstel excessief lenen wordt verhoogd naar € 700.000.
 • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 1 januari 2024 verhoogd.
 • De vrijstelling bpm voor bestelauto’s wordt per 1 januari 2024 in drie stappen afgebouwd naar nihil in 2026.

2. Toeslagen

 • Als gevolg van de kinderopvangtoeslag affaire heeft de coalitie de ambitie om de kinderopvangtoeslag af te schaffen. Daardoor kunnen mensen niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met terugvorderingen.
 • In stappen wordt de vergoeding van kinderopvang verhoogd naar 95% en wordt de vergoeding direct uitbetaald aan de kinderopvanginstellingen.
 • De huurtoeslag wordt hervormd en vereenvoudigd.
 • Het huidige toeslagenstelsel wordt verbeterd.

3. Wonen

 • De verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Zo kunnen er met corporaties bindende prestatieafspraken worden gemaakt over de benutting van de investeringscapaciteit in flexwoningen, renovatie, verduurzaming en betaalbare huurwoningen.
 • De sociale huur voor mensen met een lager inkomen wordt verlaagd en stapsgewijs wordt de huur voor mensen met een hoger inkomen verhoogd tot een marktconforme huur.
 • Starters worden geholpen met de aankoop van een woning, door bijvoorbeeld een nieuwe vorm van premie A-woningen.
 • Er komt een meldplicht, registratieplicht of verhuurvergunning, die gemeenten de mogelijkheid geeft om discriminatie en malafide verhuurders gerichter aan te pakken.
 • De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning (€ 105.302 bedrag 2021) wordt per 2024 geschrapt.
 • In 2023 wordt de leegwaarderatio voor verhuurde woningen in box 3 afgeschaft.
 • De overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt verhoogd naar 9%.

4. Duurzaamheid

 • Er worden boorbereidingen getroffen voor het invoeren van een systeem van betalen baar gebruik in de automobiliteit in 2030.
 • Het mkb wordt gestimuleerd om te verduurzamen, ook worden de regelingen voor ondernemers hiervoor versimpeld.
 • Woningeigenaren worden gestimuleerd om hun woning te isoleren, waarbij lage- en middeninkomens extra worden ondersteund.
 • Verhuurders van slecht geïsoleerde huurwoningen worden met normeringen en positieve prikkels gestimuleerd met verduurzamen. Woningen met een slechte isolatie mogen op termijn niet meer worden verhuurd.
 • Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd, ook op de tweedehandsmarkt.
 • Er gaan met het bedrijfsleven en overheid afspraken gemaakt worden over thuiswerken.
 • Uiterlijk in 2030 moeten alle nieuwe auto’s emissie loos zijn.

5. Arbeid – inkomen – vermogen

 • De verschillen tussen een vaste en flexibele arbeidsovereenkomst worden verkleind.
 • Er wordt een minimum uurloon ingevoerd op basis van een 36-urige werkweek. Daarbij wordt het minimumloon stapsgewijs verhoogd.
 • Het belastingstelsel wordt vereenvoudigd.
 • Het pensioenakkoord wordt uitgevoerd.
 • In box 3 wordt per 2025 belasting geheven op het werkelijk rendement, in plaats van het ficitieve rendement.
 • De vrijstelling van het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt verhoogd naar ongeveer € 80.000.
 • De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft.
 • Na 2024 wordt er aan nieuwe gevallen geen inkomensafhankelijke combinatiekorting meer verstrekt.

Het regeerakkoord bevat voornamelijk algemene voorstellen en standpunten. We wachten nu op de wetsvoorstellen die volgen uit dit regeerakkoord. Wij brengen u vanzelfsprekend op de hoogte van nieuwe wetsvoorstellen en goedkeuringen door het parlement.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur