Afschaffing pensioen in
eigen beheer

Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwde u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Maar mogelijk heeft u nog wel uw opgebouwde pensioen in eigen beheer bij uw bv. Tot en met 2019 kon u dat met belastingkorting afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Die kortingsregeling bestaat nu niet meer. Wat betekent dit voor uw pensioen dat uw BV nog in eigen beheer uitvoert.

Wat is pensioen in eigen beheer?

Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat u bij uw eigen bv uw pensioen opbouwde. Dit pensioen is niet veiliggesteld bij een professionele verzekeraar of een pensioenfonds. In de pensioenovereenkomst staat geregeld dat de bv aan de DGA pensioenaanspraken verleent. De bv verplicht zich om vanaf de pensioendatum van de dga elke maand een bepaald bedrag uit te keren. De hoogte van het opgebouwde pensioen was hierbij afhankelijk van het salaris en het aantal dienstjaren.

Waarom is het pensioen in eigen beheer afgeschaft?

Het pensioen in eigen beheer kent de nodige voor- en nadelen, maar ook de nodige knelpunten. Die knelpunten worden grotendeels veroorzaakt doordat de fiscale regels voor waardering van de pensioenverplichting afwijken van de commerciële regels. Voor uw pensioen in eigen beheer is op de balans van de bv een voorziening gevormd. De hoogte van deze voorziening is gebonden aan fiscale regels. Deze voorziening noemen we de fiscale waarde en moet worden opgenomen in de fiscale balans.

Daarnaast kennen we ook een commerciële waarde van het pensioen. Dat is een indicatie van hoeveel het pensioen op dit moment echt waard is. Deze waarde wijkt af van de fiscale waarde en is op dit moment soms wel twee tot vier keer zo hoog. Door die afwijking is het voor veel dga’s lastig om dividend uit te keren. Ook bij echtscheiding kan men in problemen komen als het deel van de pensioenvoorziening van de ex-partner tegen commerciële waarde moet worden verdeeld. Als oplossing voor de knelpunten heeft het kabinet ervoor gekozen om per 1 juli 2017 te stoppen met de opbouw van pensioen in eigen beheer.

Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?

Nu het pensioen in eigen beheer is afgeschaft, moet u als dga kiezen wat u wilt doen met de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Het pensioen tegen commerciële waarde extern onderbrengen mits daarvoor een toegestane pensioenuitvoerder gevonden kan worden.
  • Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw in eigen beheer is echter niet meer mogelijk. U kunt uw pensioenopbouw nog wel voortzetten door middel van een externe pensioenverzekering.

Let op! Het is aan u welke mogelijkheid u kiest. Het is verstandig u hierover goed te laten adviseren, want alle genoemde mogelijkheden hebben zo hun eigen voor- en nadelen.

Daarnaast is het noodzakelijk om de positie van uw partner goed in beeld te brengen en dit met uw partner te bespreken. U en uw partner zullen afspraken moeten maken over compensatie van zijn / haar eventuele verlies aan aanspraken.