Wat zijn op de lange termijn de financiële gevolgen van het coronavirus voor uw onderneming? De overheid biedt met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) een mogelijkheid om een deel van uw loonkosten mogelijk vergoed te krijgen. De voorwaarden van de NOW zijn deze week bekend gemaakt. De overige kosten van uw arbeidsvoorwaardenpakket, zoals ook uw pensioenregeling, lopen gewoon door en worden door een opslag van 30% op uw loonkosten slechts gedeeltelijk vergoed. De betaling van de premie aan uw pensioenuitvoerder is contractueel en/of zelfs wettelijk verplicht. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden die u heeft met uw pensioenregeling en wat de gevolgen zijn voor uw medewerkers.

English version

De pensioengevolgen van corona voor u als werkgever

Pensioenpremies mogelijk later betalen

Pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid hebben overlegd met het Verbond van Verzekeraars over tijdelijke, versoepelde manieren om pensioenpremies later te mogen betalen. De pensioenrechten van deelnemers mogen daarbij niet worden aangetast. Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies worden aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, pensioenverzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur. Ga na of door uw financiële situatie u betalingsonmacht van uw onderneming moet melden bij uw pensioenfonds. Dit doet u door specifieke formulieren uiterlijk twee weken nadat u de premies had moeten voldoen, te verzenden naar uw pensioenuitvoerder.

Let op: melding van betalingsonmacht kan gevolgen hebben voor uw externe financiering. Lees uw financieringsvoorwaarden door en overleg met uw adviseur wat voor u de beste optie is.

Eenzijdig aanpassen van uw pensioenregeling

De pensioenwet biedt u als werkgever een mogelijkheid om in geval van een ‘zwaarwichtig belang’ uw pensioenregeling inhoudelijk eenzijdig tussentijds te wijzigen. U kunt dan de pensioenregeling aanpassen zonder instemming van uw Ondernemingsraad en/of uw werknemers. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken moet u aan veel eisen voldoen en dit traject neemt enige tijd in beslag. Deze eenzijdige wijzigingsmogelijkheid is er niet als u verplicht bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. De inhoud van de pensioenregeling wordt in dat geval niet door u als werkgever bepaald maar door de sociale partners. Neem voor informatie over het eenzijdig aanpassen van uw pensioenregeling contact op met uw pensioenadviseur.

Beperkende dekkingsvoorwaarden voor uw werknemers bij reis naar risicogebied?

De Nederlandse overheid geeft met kleurcodes reisadviezen voor het reizen naar het buitenland. Oranje staat hierbij voor ‘alleen noodzakelijk reizen’ en rood voor ‘niet reizen’. Er zijn verzekeraars die uitsluitingen toepassen indien een verzekerde deelnemer afreist naar een van de vele risicogebieden. Alle pensioenuitvoerders (niet zijnde pensioenfondsen) geven aan dat zij het advies van het Verbond van Verzekeraars volgen. Dit houdt in dat de beperkende voorwaarden niet van toepassing zijn als een deelnemer komt te overlijden door het coronavirus in een aangewezen risicogebied. Er zal dan alsnog een uitkering tot stand komen conform het pensioenreglement.

Beurskoersen

De onrust door het coronavirus heeft ook tot flinke spanning op de financiële markten gezorgd. Heeft u een beschikbare premieregeling? Dan wordt deze premie ten behoeve van het ouderdomspensioen binnen uw pensioenregeling belegd. Het jaar 2019 heeft veelal geleid tot goede beleggingsresultaten, maar door de koersdalingen van de afgelopen weken is de beleggingswaarde in 2020 weer flink afgenomen. Het kan zijn dat uw pensioenuitvoerder de samenstelling van de life cycles als gevolg hiervan bijstelt. Het beleggen van pensioen behoeft een langetermijnvisie: jaarlijks of maandelijks worden pensioenpremies voor de deelnemers belegd. Nieuw in te leggen premies worden belegd tegen de huidige lagere koersen. Daarom kan dit ook tot een positief resultaat leiden als de koersen zich (gedeeltelijk) weer herstellen.

Veelgestelde vragen over verzuim-, WIA- en zorgverzekeringen

Het coronavirus kan ook gevolgen hebben op de dekking van uw verzuim-, WIA- en zorgverzekeringen. Een aantal veelgestelde vragen met antwoord vindt u bij onze veelgestelde vragen rondom corona onder het kopje personeel.

De gevolgen van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor pensioenopbouw

Veel bedrijven hebben een aanvraag voor de regeling werktijdverkorting (WTV) ingediend. Deze WTV is inmiddels vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Reeds toegekende aanvragen blijven van kracht. Aanvragen die al zijn gedaan maar nog niet zijn behandeld, zullen worden afgehandeld conform de NOW, die de WTV vervangt.

De pensioenopbouw en de verzekerde dekkingen blijven ongewijzigd van kracht op basis van het laatstverdiende loon voor de toepassing van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Er verandert namelijk niets aan de diensttijd van uw werknemer. U hoeft geen melding te doen aan uw pensioenuitvoerder dat u gebruikmaakt van de NOW.

Pensioenkapitaal belegd in life cycle fondsen

Heeft u werknemers die binnenkort met pensioen gaan? Dan zijn de marktomstandigheden op het moment van pensioneren een bepalende factor voor de hoogte van de pensioenuitkering. Door de coronacrisis zijn de beurskoersen en de rentes heel laag en is daarom de pensioenuitkering lager.

Wel zijn de life cycles in principe zó ontworpen dat uw werknemer vlak voor zijn pensioendatum geen onverantwoorde risico’s loopt. Het overgrote deel van zijn pensioenkapitaal is geleidelijk richting de pensioendatum in langdurende vastrentende waarden overgeheveld. Hierdoor hebben dalende beurskoersen bij pensionering minder invloed op de hoogte van zijn pensioenkapitaal. Ook kennen veel life cycles een zogenaamde rentedemping. Bij een rentedemping zorgen de vastrentende waarden (zoals staatsobligaties) bij een lage rente voor een hogere koerswaarde. Zo is de waarde van het pensioenkapitaal vlak voor pensioendatum hoger én kan er (ondanks de lage rente) tóch een redelijk nominaal pensioen worden aangekocht. Omdat niet al het pensioenkapitaal in zakelijke waarden wordt omgezet maar een deel belegd blijft, zal echter bij een lage marktrente de pensioenuitkering meestal lager uitvallen dan verwacht.

Wat zijn de opties voor uw pensionado in spé?

De hoogte van deze uitkering wordt onder andere bepaald door de marktrente. Omdat de marktrente op dit moment zó laag is, leidt dit voor uw werknemer tot een lagere pensioenuitkering. Uw pensionado in spé moet goed op de lagere pensioenuitkering worden voorbereid en weten welke opties hij heeft. Wij zetten ze hieronder uiteen:

  • Hij koopt een vaste levenslange pensioenuitkering aan (gebaseerd op de actuele marktrente).
  • Hij koopt een variabele pensioenuitkering aan (gebaseerd op de actuele marktrente).
  • Hij kiest voor deeltijdpensioen (en stelt de aankoop van de rest van zijn pensioenkapitaal deels uit).
  • Hij stelt onder de voorwaarden van zijn pensioenregeling de pensioeningangsdatum uit.

Begeleid uw werknemer bij lastige keuze

Een pensionado staat dus voor een lastige keuze. Dat is natuurlijk altijd al, maar zeker dit jaar met alle onzekere marktomstandigheden die er zijn door de coronacrisis. Zorg daarom als werkgever voor extra informatie en begeleiding aan uw werknemer die binnenkort met pensioen gaat.

Hulp nodig?

Wilt u weten wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor u als werkgever, en hoe u de gevolgen goed uitlegt aan uw pensionado’s? Hoe u ze beter begeleidt en meer informatie geeft? Wij kunnen u daarbij samen met uw pensioenadviseur begeleiden. Neem daarvoor contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul het contactformulier hieronder in.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

Belastingadviseur Ramon de Jong

mr. Ramon de Jong

Belastingadviseur