Bij waarderingen en bedrijfsovernames komen verschillende specialistische begrippen voorbij. Denk bijvoorbeeld aan de termen ondernemingswaarde en aandeelhouderswaarde, die veel op elkaar lijken. Voordat u uw bedrijf koopt of verkoopt, is een juiste interpretatie van deze termen daarom belangrijk. Wij leggen ze hier graag voor u uit.

Ondernemingswaarde

De ondernemingswaarde is de uitkomst van de waardebepaling en is veelal gebaseerd op de (contante waarde van de) toekomstige geldstromen die een onderneming kan realiseren. De ondernemingswaarde weerspiegelt de waarde van de activiteiten die worden gerealiseerd met behulp van de vaste activa en het werkkapitaal.

Aandeelhouderswaarde

De aandeelhouderswaarde geeft de waarde voor de aandeelhouder weer, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële structuur van de onderneming. Om tot de aandeelhouderswaarde te komen, moet de waarde van het eigen vermogen worden afgesplitst van de waarde van het totale vermogen. De aandeelhouderswaarde is te definiëren als de ondernemingswaarde minus de economische waarde van het vreemd vermogen.

Cash & debt free

In het geval van een bedrijfsovername kan de koper een bieding ‘cash & debt free’ uitbrengen. Dit houdt in dat de onderneming bij verkoop wordt opgeleverd zonder schulden en niet-operationele middelen. Deze niet-operationele middelen zijn bezittingen die geen directe bijdrage leveren aan het rendement van de onderneming, zoals een deelneming in een andere onderneming of overtollige kasmiddelen.

In de praktijk wordt meestal een prijs ‘cash & debt free’ overeengekomen, waarbij vervolgens een correctie wordt gemaakt voor de liquide middelen en (rentedragende) schulden die worden meegeleverd op de balans.

Deskundig adviseur

Het vooraf definiëren en identificeren van niet-operationele middelen en schulden kan veel misverstanden voorkomen. Daarnaast is het van belang om helder te zijn over de methode waarmee de prijs van de aandelen wordt bepaald. In overnameprocessen maakt een deskundig adviseur aan uw zijde het verschil.

Geschreven door:

Pieter Poortvliet

Directeur en adviseur Crossminds