Heeft u onlangs de jaarlijkse beschikking voor de premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst? De verschuldigde premie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aan u toegekende uitkeringen. Daardoor kan het voorkomen dat de Whk-beschikking gebaseerd is op onjuiste gegevens. U doet er goed aan om deze beschikking te controleren. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan moet u binnen 6 weken bezwaar aantekenen. In dit artikel leest u meer over hoe u deze beschikking controleert.

Gedifferentieerde Whk-premie

Elk jaar verstuurt de Belastingdienst de premie Whk-beschikking aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat u als werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Vanuit deze premieontvangsten worden de loonkosten van werknemers gefinancierd die ziek of arbeidsongeschikt zijn. De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit een premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en een premie voor de Ziektewet (ZW).

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW? Dan krijgt u ook een beschikking toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor u eigenrisicodrager bent op 0% te staan.

Bent u een kleine werkgever (loonsom minder dan € 882.500,-)? Dan betaalt u een vaste sectorale premie en krijgt u een mededeling van de Belastingdienst met de premie voor 2022.

Wat moet u controleren?

  • Controleer of de juiste loonsommen zijn gebruikt voor de berekening van de Whk-premie.
  • Controleer of de uitkeringslasten terecht aan uw organisatie zijn toegerekend. Ga goed na of de bedragen kloppen.
  • Is er sprake geweest van een overgang van onderneming? Check dan ook goed of dat correct is verwerkt.

Tip! Voor een goede controle kunt u een specificatie van de juiste instroomgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Het adres staat op de beschikking vermeld.

Geen beschikking ontvangen?

Heeft u de Whk-beschikking niet ontvangen of kunt u deze niet terugvinden? Dan kunt u een duplicaat aanvragen bij de Belastingdienst. De mogelijkheid om een duplicaat aan te vragen geldt niet voor kleine werkgevers.

Bezwaar binnen zes weken

Mocht de beschikking niet kloppen, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de vastgestelde premie. Als de controle wat meer tijd vraagt, kunt u beter alvast een voorlopig bezwaarschift indienen.

Let op! De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen geldt niet voor de premiemededeling van de Belastingdienst die kleine werkgevers ontvangen.

Geschreven door:

Salarisadviseur Corné Willemse

Corné Willemse BBA RPP

Salarisadviseur