Over sociale zekerheid in het buitenland wordt vaak niet zo goed nagedacht, terwijl verzekeringen cruciaal zijn. Om problemen achteraf te voorkomen, is het belangrijk hier vooraf goed over na te denken.

Tijdelijke werkzaamheden

Bij tijdelijke werkzaamheden over de grens kunnen werknemers veelal in Nederland verzekerd blijven. Het andere land zal hier wel bewijzen van willen zien in de vorm van een A1-verklaring

A1-verklaring

De hoofdregel in Europa is dat u sociaal verzekerd bent in het land waar u feitelijk werkt, of u nu werknemer of zelfstandige bent. Een letterlijke toepassing van deze regel zou betekenen dat sommige personen afwisselend in verschillende landen verzekerd zijn. Om dit op te lossen zijn er op Europees niveau afspraken gemaakt. Als u minstens 25% van de werktijd in het woonland werkt, mag u daar verzekerd blijven. Ook als u of uw werknemer(s) voor maximaal twee jaar gedetacheerd worden naar een ander werkland, blijft het sociale zekerheidssysteem van het oorspronkelijke werkland van toepassing.

Om aan te tonen dat u gedurende de tijdelijke werkzaamheden, in bijvoorbeeld België of Duitsland, nog steeds in Nederland sociaal verzekerd bent, moet u een A1-formulier kunnen laten zien. Dit formulier kan worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De werkzaamheden die in het andere land worden verricht moeten vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden die in Nederland worden verricht. Iemand die alleen in het buitenland werkt kan niet permanent in Nederland verzekerd blijven. Wel zijn er mogelijkheden voor zogenoemde detachering voor 24 maanden met een uitloop naar maximaal 5 jaar. Bij langdurige werkzaamheden in het buitenland kunnen wij, indien gewenst, de individuele mogelijkheden voor u beoordelen.

Limosa-melding België

Indien u of een van uw werknemers tijdelijk in België gaat werken, moet u ook een Limosa-melding doen. Met de Limosa-meldingsplicht kan de Belgische overheid zicht houden op de aanwezigheid van buitenlandse werknemers. De Limosa-meldingsplicht geldt voor iedereen die niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid, en die tijdelijk en/of deeltijds in België gaat werken. De melding moet worden gedaan voordat de werkzaamheden beginnen en voor elke opdracht of werkzaamheid moet een melding worden gedaan. De melding is maximaal 12 maanden geldig.

Er zijn enkele uitzonderingen voor mensen die een paar dagen op zakenreis zijn of bijvoorbeeld in het internationaal transport werken.

Andere verklaringen België

Naast de A1-verklaring en de Limosa-melding, zijn er nog andere verklaringen die u als ondernemer moet aanvragen als u in België wilt gaan ondernemen. Wij zetten twee voorbeelden voor u uiteen.

Als u in België een gereglementeerd beroep wilt uitoefenen en u heeft een Nederlands diploma, dan moet u dat diploma laten erkennen. Is het diploma gehaald in een land binnen de EU, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, dan kunt u rechtstreeks een professionele erkenning aanvragen.

Indien u als aannemer werkzaamheden verricht voor de Belgische overheid, dan moet u voldoen aan voorwaarden op het gebied van technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit. Een erkenning hiervoor kan worden aangevraagd bij de Dienst voor erkenning der aannemers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

Andere verklaringen Duitsland

Als u gaat ondernemen in Duitsland heeft u nog enkele andere verklaringen nodig. In Duitsland zijn er 41 beroepen, veelal bouwberoepen, waarvoor een zogenaamde Meisterbief nodig is. In de Meisterbrief staat dat een persoon zijn vak beheerst. De Nederlandse Kamer van Koophandel kan, indien er aan de voorwaarden wordt voldaan, een EU-verklaring omtrent vakbekwaamheid afgeven. Deze verklaring kan worden ingewisseld bij de Handwerkskammer voor de Meisterbrief die recht geeft op de Handwerkskarte. Alleen met deze verklaring mag u de genoemde 41 beroepen in Duitsland uitoefenen.

Als u als werkgever een werknemer wilt uitzenden naar Duitsland, is het van belang om te weten dat er per 1 april 2017 nieuwe uitzendwetten in werking zijn getreden. De meest ingrijpende wijziging hierbij is dat een werknemer maximaal 18 maanden mag worden uitgeleend aan dezelfde inlener. Daarnaast is bij detachering een vergunning (Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis) verplicht. Zonder deze vergunning stelt de Duitse belastingdienst dat de uitgezonden werknemer rechtstreeks in dienst is bij de inlener en dreigen er hoge boetes voor zowel uitlener, inlener als werknemer.

Geschreven door:

Belastingadviseur Tabitha Wold - van Loon

Tabitha Wold – van Loon RBc

Belastingadviseur