Onlangs hebben wij het bericht geplaatst dat het ministerie van Financiën het wetsvoorstel om het fiscaal kwalificatiebeleid aan te passen ter consultatie is voorgelegd. Het doel van het voorstel is om een aantal internationale belastingconstructies in internationale context te verminderen. Dit heeft echter ook gevolgen voor Nederlandse mkb-bedrijven. Moore DRV heeft samen met Zantboer & Partners gereageerd op deze consultatie, die op 26 april is afgerond.

Update 10 juni 2022

Op 3 juni 2022 heeft Staatssecretaris Van Rij aangegeven dat dit jaar nog concrete wetgeving op dit vlak verwacht kan worden. Op basis van deze plannen zal de open CV voortaan niet meer zelfstandig belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Deze veranderingen werken door in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, bronbelasting, erf- en schenkbelasting en overdrachtsbelasting. De planning is om het wetsvoorstel in het voorjaar van 2023 in te dienen. De beoogde inwerkingtredingdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2024.

In tegenstelling tot het consultatiedocument wordt de aanpassing van de fiscale behandeling van een fonds voor gemene rekening (FGR) niet genoemd. Een eventuele aanpassing zal later worden bezien. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte over het vervolg.

Waarom consultatie?

Door consultatie van wetgeving in voorbereiding krijgen particulieren, bedrijven en instellingen informatie over wetgeving die in voorbereiding is. Zij worden in de gelegenheid gesteld om suggesties aan te dragen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstelen te verbeteren.

Reactie Zantboer & Partners / Moore DRV

Het doel van het wetsvoorstel is om zogenoemde hybride mismatches tegen te gaan. Bij hybride mismatches gaat het om kwalificatieverschillen die ontstaan door verschillen in belastingregels tussen landen. Het is mogelijk om van deze mismatches fiscaal te profiteren.

Dit wetsvoorstel kent ingrijpende gevolgen voor bestaande anonimiseringsstructuren en VBI’s in de rechtsvorm van een FGR. Ons commentaar luidt dat zuiver nationale aangelegenheden onevenredig zwaar worden getroffen door het wetsvoorstel, terwijl nu juist in zuiver nationale situaties geen sprake is van hybride mismatches.

Dit vinden wij onacceptabel en naar onze mening in strijd met de beginselen van onze fiscale wetgeving. Daarbij hechten we ook veel waarde aan het feit dat toenmalig Staatssecretaris Snel in 2018 aangaf geen bezwaren te hebben voor het gebruik van een open cv teneinde de privacy van de vermogende(n) en zijn (hun) familie te waarborgen. Hij gaf daarbij expliciet aan dat de wet- en regelgeving ten aanzien van de open cv niet gewijzigd zou worden.

Vanwege de onzorgvuldigheid van het voorstel, het gebrek aan inhoudelijk en onderbouwende motivering en de disproportionele uitwerking op zuiver nationale situaties kan dit wetsvoorstel naar onze mening niet ingediend worden ingediend bij de Tweede Kamer. In plaats hiervan dient gezocht te worden naar een manier om de internationale hybride mismatches op te lossen (indien en voor zover in dat verband sprake is van een probleem), zonder dat hierbij zuiver nationale situaties geraakt worden. Onze volledige reactie leest u hier.

De reacties kunnen invloed hebben op het voorstel

In totaal zijn er 35 reacties op dit wetsvoorstel gepubliceerd. Veel reacties zijn net zoals wij kritisch op dit wetsvoorstel. Na afloop van de consultatieperiode bekijkt het ministerie van Financiën alle reacties en past eventueel het wetsvoorstel aan. Op welke wijze dit plaatsvind kan het ministerie zelf beoordelen. Wij hopen dat we hiermee een bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van de wetgeving voor onze cliënten.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur