In 2020 is de Europese detacheringsrichtlijn herzien. Ook in Nederland is de wetgeving gewijzigd rondom verplichtingen voor buitenlandse werkgevers en voor inlenende Nederlandse opdrachtgevers. Op 1 maart 2020 is de meldingsplicht van de detacheringsrichtlijn in werking getreden. Hierdoor moeten buitenlandse werkgevers online een melding doen als hun personeel tijdelijk werkzaamheden in Nederland verricht. Daarnaast zijn per 30 juli 2020 de minimale arbeidsvoorwaarden voor personeel dat tijdelijk in Nederland werkt flink aangescherpt. In dit artikel leest u welke extra verplichtingen u als buitenlandse werkgever of als inlenende Nederlandse opdrachtgever heeft als gevolg van de herziene detacheringsrichtlijn.

Waarom is de meldingsplicht ingevoerd?

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) beschermt gedetacheerde werknemers en bestrijdt oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. Deze Europese regels zijn gericht op het hanteren van een minimale norm voor werkomstandigheden van werknemers die werkzaam zijn binnen de EU.

In welke gevallen moet er een melding worden gedaan?

Gedetacheerde werknemers in Nederland moeten sinds 30 juli 2020 online worden gemeld via het online portaal Posted Workers. Een gedetacheerde werknemer is in dit verband een werknemer die voor zijn dienstverband bij een werkgever uit de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland, tijdelijk werkzaamheden in Nederland verricht. In de WagwEU leiden de volgende situaties tot een meldingsplicht:

 1. Het door een werknemer tijdelijk werkzaamheden verrichten in Nederland voor een andere partij (dienstontvanger), onder leiding en toezicht van zijn buitenlandse werkgever (dienstverrichter).
 2. Het intra-concern uitlenen van personeel, waarbij de buitenlandse werknemer tijdelijk in Nederland werkzaamheden verricht.
 3. Het uitlenen van een werknemer door een buitenlandse werkgever of door een detacheringsbureau aan een inlener, waarvoor de werknemer tijdelijk in Nederland werkzaamheden verricht.
 4. Ook tijdelijke werkzaamheden in Nederland van een ZZP’er die gewoonlijk buiten Nederland werkt vallen onder de meldingsplicht.

De meldingsplicht geldt alleen voor werkzaamheden die starten vanaf 1 maart 2020. Dit betekent dat een detachering die bijvoorbeeld in februari 2020 is begonnen nog niet onder de meldplicht valt. De meldplicht ontstaat wel als u de detachering verlengt of heeft verlengd na 1 maart 2020.

Wie doet de melding?

De dienstverrichter (de buitenlandse werkgever, het detacheringsbureau of de meldingsplichtige zelfstandige) is altijd de partij die de werkzaamheden meldt via het portaal Posted Workers. De melding bevat onder andere informatie over de dienstverrichter. Zoals in welke sector hij actief is, de contactpersoon in Nederland namens de dienstverrichter, de dienstontvanger en de identiteit van de gedetacheerde werknemer. Nadat de melding is gedaan, ontvangt de dienstontvanger een bericht hierover. De dienstontvanger moet de melding binnen vijf dagen controleren en afkeuren als de melding onjuist en/of onvolledig is.

Documentatieplicht

Naast het melden van de gedetacheerde werknemer, moet de dienstverrichter ervoor zorgen dat bepaalde documenten digitaal beschikbaar of fysiek aanwezig zijn op de werkplek van de werknemer. Het gaat hierbij om de volgende documenten:

 • een A1-verklaring die aantoont waar een werknemer sociaal verzekerd is.
 • De arbeidsovereenkomst.
 • Loonstroken en een bewijs van loonbetaling.
 • Een schema van werktijden.
 • Een overzicht van de belangrijkste gegevens van het dienstverband.

Boetes bij niet, incorrect of te laat melden

Vanaf 30 juli 2020 moet de dienstverrichter de gedetacheerde werknemers online melden. Sinds 1 september 2020 deelt de overheid ook daadwerkelijk boetes uit als u als werkgever of opdrachtgever niet aan de verplichtingen voldoen. In Nederland kunt u voor deze drie overtredingen een boete krijgen:

 1. Niet melden of te laat melden.
  De boete bedraagt € 1.500 tot 10 werknemers, € 3.000 tot 20 werknemers en € 4.500 vanaf 20 werknemers.
 2. Niet beschikbaar hebben van de vereiste documenten.
  De boete bedraagt € 8.000 in totaal.
 3. Niet verifiëren van de notificatie door de dienstontvanger.
  De boete bedraagt € 1.500.

Daarnaast is de dienstverrichter verplicht extra gegevens en inlichtingen te verstrekken als hierom wordt verzocht. Als de dienstverrichter de gegevens en inlichtingen niet (op tijd) aanlevert kan de dienstverrichter hiervoor een extra boete opgelegd krijgen.

Arbeidsvoorwaarden voor de inkomende werknemer

De WagwEU beschermt gedetacheerde werknemers en bestrijdt het oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. Werknemers die voor maximaal 12 maanden naar Nederland worden gedetacheerd (bij bijzondere omstandigheden een uitloop naar 18 maanden) hebben recht op de ‘harde kern’ van arbeidsvoorwaarden. Dit zijn de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft. Het minimumloon, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en veilige arbeidsomstandigheden vallen bijvoorbeeld onder deze belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Werkt een gedetacheerde werknemer langer dan 12 maanden in Nederland? Dan zijn alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden op deze werknemer van toepassing.

Met de herziening van de detacheringsrichtlijn zijn de belangrijkste arbeidsvoorwaarden uitgebreid voor werknemers die naar Nederland worden gedetacheerd. Voorwaarden voor huisvesting en voor de vergoeding van uitgaven voor reis-, maaltijd-, en verblijfskosten zijn aan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden toegevoegd. Zo moet de werkgever kostenvergoedingen die direct verband houden met de detachering vergoeden volgens de nationale wet van het thuisland. Toont de werkgever niet duidelijk aantoont waar de toeslag op van toepassing is? Dan wordt de hele toeslag gezien als vergoeding van kosten met betrekking tot de detachering en vormt de toeslag geen onderdeel van het minimumloon.

Gaat een buitenlandse werknemer werken in een sector waarop een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, met voorwaarden die gunstiger zijn dan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden? Dan gelden voor de werknemer de arbeidsvoorwaarden uit deze cao vanaf de eerste werkdag in Nederland.

Meldingsplicht internationale transportbedrijven

De meldingsplicht geldt ook voor bepaalde zelfstandige ondernemers, zoals bijvoorbeeld zelfstandige chauffeurs. Buitenlandse werkgevers hebben een meldingsplicht voor hun chauffeurs. De wetgeving omtrent de specifieke situaties waarbij transportbedrijven moeten melden is complex. Wij raden u dan ook aan in een dergelijk geval contact op te nemen met onze specialisten van de Global Mobility afdeling.

Werkgever buiten de EU: werkvergunning in plaats van meldplicht

De WagwEU geldt slechts voor werknemers uit de EER en Zwitserland. Voor werknemers uit landen hierbuiten heeft u een werkvergunning nodig. Er bestaan twee soorten vergunningen: een tewerkstellingsvergunning en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. Voor werknemers buiten de EER en Zwitserland verstrekt het UWV slechts onder strikte voorwaarden een werkvergunning. Een van deze voorwaarden is dat u geen werknemer in de EU heeft kunnen vinden die het werk kan doen.

Voor bepaalde groepen werknemers van buiten de EER en Zwitserland gelden afwijkende regels. Denk hierbij onder andere aan hoogopgeleide kennismigranten die naar Nederland komen om een bijdrage te leveren aan de kenniseconomie, onderzoekers en stagiaires.

In dit artikel besteden wij verder geen aandacht aan alle voorwaarden waaraan een arbeidsmigrant moet voldoen om voor een werkvergunning in aanmerking te komen en op de uitzonderingen die mogelijk van toepassing zijn. Wij helpen u uiteraard graag in uw specifieke situatie mee te denken met uw mogelijkheden.

Conclusie

Heeft u te maken met personeel uit een ander Europees land, dat tijdelijk werkzaamheden in Nederland verricht? Dan heeft u waarschijnlijk ook te maken met (nieuwe) verplichtingen op grond van de WagwEU. Het niet naleven van de verplichtingen kan u meerdere boetes opleveren.

Geschreven door:

Belastingadviseur Dirk van Oosterbosch

Dirk van Oosterbosch MSc

Belastingadviseur