De Belastingdienst stuurt een informatiebrief aan degenen die eerder geen bezwaar hadden gemaakt over de heffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 en later alsnog bezwaar hebben gemaakt. In de brief staat onder meer het verdere verloop van de procedure. U hoeft geen actie te ondernemen. Ontvangt u een definitieve aanslag? Laat dan tijdig beoordelen of bezwaar maken zinvol is. In dit artikel zetten wij deze ontwikkeling voor u uiteen.

Heffing box 3 in strijd met het recht

De Hoge Raad stelde eind vorig jaar vast dat de wijze van belastingheffing in box 3 in strijd is met het recht. Het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement. Naar aanleiding van deze uitspraak wordt op dit moment voor de heffing in box 3 uitgegaan van de werkelijke samenstelling van het vermogen en een hierop gebaseerd fictief rendement. Belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt, krijgen rechtsherstel.

Voor niet bezwaarmakers: massaal bezwaar plus (MB+)

Naar aanleiding van het Kerstarrest dienden veel belastingplichtigen alsnog bezwaar in. Zij hadden in eerste instantie niet meegedaan aan de massaalbezwaarprocedure, maar deden dit later alsnog via een verzoek om ambtshalve herziening. Momenteel wordt aan de rechter voorgelegd of ook deze belastingplichtigen rechtsherstel kunnen eisen.

Let op! Staatssecretaris Van Rij heeft toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter, ook als zij geen verzoek hebben ingediend. Deze toezegging van de staatssecretaris was naar aanleiding van de massaal bezwaar plus-procedure. De uitkomst van die rechtszaak zal ook gaan gelden voor deze groep belastingplichtigen.

Actie niet nodig voor 2017-2022

Alle niet-bezwaarmakers die later alsnog bezwaar hebben gemaakt, ontvangen de komende periode de bovengenoemde informatiebrief van de Belastingdienst. Hierin staat ook dat u voor de jaren waarvoor geen bezwaar of verzoek is ingediend, u dat niet alsnog hoeft te doen.

Let op! Heeft u geen bezwaar aangetekend? Dan ontvangt u ook geen informatiebrief. U doet wel mee aan de massaal bezwaar-plus procedure. U hoeft daarom geen actie te ondernemen voor de jaren 2017 – 2022.

De Belastingdienst stuurt alleen de brief naar degene die het verzoek heeft ingediend. Dit kan de belastingplichtige zijn, of de gemachtigde van de belastingplichtige. Zijn er meerdere verzoeken over verschillende jaren ingediend? Dan stuurt de Belastingdienst per verzoek een informatiebrief.

Wees kritisch op aanslagen,

Is uw werkelijk behaalde rendement (veel) lager dan het door de Belastingdienst berekende box 3-inkomen? Wij adviseren u graag of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting. Op dit moment geldt voor deze aanslagen geen zogenaamde massaal bezwaar plus procedure omdat dit een andere rechtsvraag betreft. Dit betekent dat u individueel moet procederen en niet kunt aansluiten bij andere gerechtelijke procedures. 

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur