Van 5 september tot en met 5 oktober wordt de SDE++ regeling opengesteld. SDE++ is de afkorting voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Duurzame technieken die onder deze subsidie vallen zijn bijvoorbeeld: zonnepanelen, windturbines of grootschalige warmtepompen. Lees in dit artikel of u mogelijk in aanmerking komt voor de SDE++ subsidieregeling!

Welke duurzame technieken komen in aanmerking voor SDE++?

1.      Zonnepanelen (ZON-PV)

Specifiek voor zonnepanelen zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

  • Er is sprake van een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3x80a).
  • Er wordt minimaal 15 kWp opgewekt met de zonnepanelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • De zonnepanelen worden niet in gebruik genomen voordat de aanvraag is ingediend.
  • De zonnepanelen worden uiterlijk binnen 1,5 jaar na de beschikking in gebruik genomen.
  • Bij een installatie van meer dan 1 MWp vraagt de subsidievertrekker om een haalbaarheidsstudie.

2.      Hernieuwbare warmte biomassa

Door vergisting van biomassa worden restproducten omgezet in energie.

3.      Zonthermie

Installatie waarbij alleen afgedekte zonnecollectoren worden gebruikt. Deze moeten een transparante isolerende laag hebben die één geheel vormt met de collector.

4.      Aquathermie (TEO, TEA en TED)

Het verwarmen en koelen van gebouwen door warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater te gebruiken.

5.      Daglichtkas

Zonlicht wordt gebruikt voor de verwarming van de tuinbouwkas.

6.      Elektrische boiler

Een elektrische boiler gebruikt elektriciteit om warmte te produceren in de vorm van thermische olie, warm water of stoom. Deze kunnen bijvoorbeeld ingezet worden als alternatief voor ketels of warmte-krachtkoppelingsinstallaties (WKK) die warmte produceren door verbranding van aardgas, olie of restgassen.

7.      Geothermie (ondiep)

Hier wordt de warmte uit de ondergrond gebruikt. Het gaat om warmte uit ondiepe ondergrond. Hierbij moet dan wel gebruik worden gemaakt van een warmtepomp.

8.      Restwarmte

Restwarmte wordt gebruikt voor verwarming van woningen of de glastuinbouw. Er wordt subsidie gegeven voor de uitkoppeling van restwarmte bij een warmtebron.

9.      Co2- afvang en -opslag

Gebruik of opslag van afgevangen CO2 in de glastuinbouw.

10.  Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor wegtransport en binnenvaart.

11. Waterstof door elektrolyse

Productie van waterstof door elektrolyse.

Let op! Een andere belangrijke voorwaarde die voor de gehele SDE subsidie geldt, is de verplichting voor het aanleveren van een transportindicatie. Dit is een verklaring waarin de netbeheerder aangeeft de benodigde transportcapaciteit voor het project te kunnen leveren. Deze verplichting heeft betrekking op hernieuwbare elektriciteit uit zon, wind, water of een combinatie en voor warmte uit biomassa.

Introductie ‘hekjes’ SDE++ subsidie

In de nieuwe SDE++ regeling zijn er zogenaamde hekjes. Via deze hekjes is voor een aantal technieken subsidie gereserveerd. Deze technieken zijn nu nog niet zo rendabel, maar hiervan is wel verwacht dat deze technieken een belangrijke rol gaan spelen bij de energietransitie.

FaseSubsidie-intensiteitOpenstelling
1€ 90/ton CO25 september 9:00 uur tot 11 september 17:00 uur
2€ 180/ton CO211 september 17:00 uur tot 18 september 17:00 uur
3€ 240/ton CO218 september 17:00 uur tot 25 september 17:00 uur
4€ 300/ton CO225 september 17:00 uur tot 2 oktober 17:00 uur
5€ 400/ton CO22 oktober 17:00 uur tot 5 oktober 17:00 uur

In welke fase u de SDE++ kunt aanvragen is afhankelijk van uw subsidie- intensiteit. Wij berekenen graag de subsidie- intensiteit voor uw bedrijf, zodat u optimaal profiteert van de SDE++.

Geschreven door:

Tim Kortekaas

Specialist subsidie & innovatie