De tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 (CEK22) was bedoeld om de energiekosten van kleinverbruikers te verlagen. Dit zijn huishoudens en ondernemingen met een elektriciteitsaansluiting van niet meer dan 3×80 Ampère. Zij ontvingen in november en december 2022 € 190,- van hun energieleverancier.

Voorwaarden voor overbruggingsregeling CEK22

Als energieleverancier moest u in elk geval voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling:

  • Uw onderneming staat vermeld op de het RVO afgestemde lijst met leveranciers die toegang hadden tot deze regeling. Deze is te vinden op de website van het RVO.
  • Alleen elektriciteitsaansluitingen die geregistreerd stonden in het centraal aansluitingenregister, kwamen voor tegemoetkoming in aanmerking (geen onbemeten aansluitingen). Ook moesten de aansluitingen in gebruik zijn en een woon- of verblijfsfunctie hebben.

Aanvraag voor subsidievaststelling

Nadat het voorschot is uitgekeerd, wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Hiervoor moet een vaststellingsaanvraag ingediend worden bij het RVO, voorzien van een rapportage van feitelijke bevindingen verstrekt door een accountant.

Deze verklaring geeft ten minste overzicht van het aantal kleinverbruikaansluitingen waaraan de tegemoetkoming is verleend. Het subsidiebedrag voor november wordt berekend over het aantal elektriciteitsaansluitingen op 1 november 2022 (peildatum). Voor de subsidieverlening voor december is de peildatum 1 december 2022.

Met de accountantsverklaring wordt door het RVO gecontroleerd of aan alle voorwaarden wordt voldaan en of het aantal opgegeven kleinverbruikaansluitingen juist is. De accountantsverklaring moet vóór 1 januari 2024 te zijn verstrekt aan het RVO. Hiermee stellen zij dan binnen 8 weken uw definitieve subsidie vast. Uiteraard kunnen wij u helpen met deze accountantsverklaring.

Geschreven door:

Rick van Nispen MSc RA

Accountant