Op 17 maart kondigde het kabinet de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) aan als alternatief voor de regeling werktijdverkorting. Het doel is om werkgevers bij omzetverlies te ondersteunen via een subsidie, en hiermee zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Op 31 maart is meer duidelijkheid verschaft over de inhoud en voorwaarden van deze regeling. We zetten deze in dit artikel voor u uiteen.

English version

De NOW geeft een subsidieverlening voor de loonkosten van maart tot en met mei 2020. De mogelijkheid om de regeling met drie maanden te verlengen wordt nadrukkelijk opengehouden. Hierover volgt voor 1 juni 2020 een besluit.

Voorwaarden voor de NOW regeling

 • U committeert uzelf vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers gedurende de periode waarover u tegemoetkoming ontvangt.
 • U verwacht tenminste 20% omzetverlies, vanaf 1 maart 2020.
 • Uw aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden.
 • U betaalt het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als u gebruikmaakt van deze tegemoetkomingsregeling.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 • Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van het totale sociale verzekeringsloon van een werkgever.
 • Indien 50% van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van het totale sociale verzekeringsloon.
 • Indien 25% van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van het totale sociale verzekeringsloon.

Omzetdaling

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op een vast te stellen omzetdaling. Wat zijn de uitgangspunten met betrekking tot de omzetdaling?

 • Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling.
 • Het uitgangspunt is dat de omzetdalingen van meer dan 20% gedurende de aanvraagperiode van de NOW het gevolg zijn van buitengewone omstandigheden, die buiten het normale ondernemersrisico vallen en bijvoorbeeld samenhangen met overheidsingrijpen en openbare orde maatregelen. Als werkgever hoeft u daarbij niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling van ten minste 20%.
 • De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een periode van drie maanden, waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Wanneer u verwacht dat de omzetdaling later inzet dan maart, mag u dus ook kiezen om als periode april, mei, juni te gebruiken of mei, juni, juli.
 • De omzet wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier.

Voorbeeld: Stel uw omzet over 2019 bedroeg € 1.000.000. Dat is dan € 250.000 per 3 maanden. Over de periode van maart t/m mei bedraagt uw omzet € 50.000. Uw omzetdaling is dan 80%.

 • Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon betreft het de (verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. In geval van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau.
 • Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon betreft het de (verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. In geval van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau.

Voor welke werknemers krijgt u een tegemoetkoming?

De NOW biedt ondersteuning voor de loonkosten van de werknemers die bij u in dienst zijn en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit betekent dat het salaris van de dga niet in aanmerking komt voor de NOW.

Daarnaast geldt de regeling ook voor werknemers met een flexibel contract. Deze werknemers moeten dan wel in dienst blijven én loon ontvangen van u gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt verstrekt. Dit betekent dat de salarissen van oproepkrachten, werknemers met een uitzendovereenkomst en payrollers ook in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, mits ze natuurlijk worden doorbetaald. Het kabinet roept hierbij werkgevers op om verantwoordelijkheid te nemen voor hun flexwerknemers en het loon hiervan zoveel mogelijk door te betalen. Het is dus niet verplicht.

Wat wordt verstaan onder loonkosten?

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Er geldt voor deze werkgeverslasten een opslag van 30% voor alle gevallen.

Er wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Lonen boven de € 9.538,- komen niet in aanmerking voor de NOW.

Welke gegevens zijn nodig om de aanvraag te doen?

De volgende gegevens zijn benodigd voor het indienen van de aanvraag:

 • Bedrijfsnaam en loonheffingennummer.
 • De meetperiode voor de omzetvergelijking moet worden aangegeven en of u de meetperiode van één of twee maanden later wil gebruiken. Ook in deze gevallen blijft de loonsom van maart, april en mei 2020 geldend.
 • De verwachte omzet in de meetperiode moet worden aangegeven. Deze omzet wordt vergeleken met de totale omzet in 2019 gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 maanden.
 • Op basis van de hiervoor genoemde punten wordt het omzetverlies in procenten berekend. Dit percentage wordt weergegeven op het aanvraagformulier.
 • Voor bijzondere situaties, zoals een onderneming die in 2019 is gestart, bevat de nadere toelichting op het aanvraagformulier aanwijzingen. Hoe de berekening dan moet worden gemaakt is nog niet bekend.

Let op: Bedrijven met meerdere loonheffingsnummers, moeten per loonheffingsnummer een aanvraag indienen. Hierbij moet de omzetdaling op worden gegeven die de werkgever voor de gehele onderneming verwacht.

De aanvraag

Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te kunnen voeren. Hier wordt op vrijdag 3 april uitsluitsel over gegeven. Dit houdt in dat de aanvragen voor de NOW, bij positief bericht op 3 april 2020, kunnen worden ingediend vanaf 6 april 2020. Mocht 6 april niet lukken, dan zal de aanvraagperiode verschuiven naar 14 april 2020.

Let op: De aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend.

Let op: Aanvragen voor werktijdverkorting die voor 8.45 uur op 17 maart 2020 zijn ingediend, maar op dat moment nog niet waren afgehandeld, worden beschouwd als aanvragen voor een subsidie in het kader van de NOW. Het UWV zal aanvullende vragen gaan stellen over onder andere het omzetverlies.

Voorschot

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80%,zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

Voor het UWV geldt een formele beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend moet de werkgever vaststelling van de subsidie aanvragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Nog niet duidelijk is wanneer deze verklaring vereist is. Dit wordt binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid.

Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag van vaststelling van subsidie, stelt het UWV de definitieve subsidie vast. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

 

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur