Het kabinet heeft de hoofdlijnen van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) bekendgemaakt. Via de TEK worden energie-intensieve mkb-bedrijven financieel ondersteund vanwege de huidige hoge energieprijzen. Belangrijke onderdelen van deze regeling worden nog nader uitgewerkt. In dit artikel schetsen we de hoofdlijnen van deze regeling voor u.

De doelgroep: mkb ondernemer met energiekosten van mininaal 7% van de omzet

Om in aanmerking te komen voor de TEK-regeling moet u als ondernemer aan de volgende eisen voldoen:

  • U voldoet aan de Europese mkb-definitie.
  • U bent in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister.
  • De energiekosten bedragen minstens 7% van uw omzet .

Er geldt geen voorwaarde van een minimale energieverbruiksdrempel.

Berekening van het energie-intensiteitspercentage van minimaal 7%

Om te bepalen of uw bedrijf aan de energie-intensiteitseis voldoet, wordt hier op voorhand op getoetst. Dit wordt als volgt berekend:

a.      Historisch verbruik

Het gas- en elektraverbruik ter bepaling van de TEK wordt mede bepaald aan de hand van het standaardjaarverbruik aan gas en elektriciteit. Dit zijn prognoses van de netbeheerder voor het verbruik van de komende twaalf maanden, onder meer gebaseerd op uw historisch verbruik. De peildatum voor deze gegevens is 1 januari 2023.

b.     Modelprijs 2022

Er wordt gerekend met een modelprijs voor 2022 voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van de prijzen van het vierde kwartaal van 2022 en wordt berekend door het CBS.

c.      Jaaromzet

De omzet van uw bedrijf wordt bepaald aan de hand van de omzetgegevens over het jaar 2022. Voor de meeste bedrijven zullen deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn.

Subsidieverlening op basis van geschat verbruik

Voor de TEK worden uw energiekosten niet op basis van uw daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs berekend, maar geschat op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs. Deze prijs wordt in januari 2023 bekendgemaakt. Over de energiekosten boven de drempelprijs krijgt u  50% subsidie.

Correctie prijsplafond

Het verbruik dat valt onder het prijsplafond voor kleinverbruikers, wordt in mindering gebracht op het standaardjaarverbruik. Op deze manier wordt voorkomen dat ondernemers voor een deel van het verbruik tweemaal worden gecompenseerd. Het prijsplafond kent een maximumtarief tot een verbruik van 1.200 m3 gas, 2.900 kilowattuur (kWh) elektriciteit en 37 gigajoule (GJ) stadsverwarming. Deze tarieven zijn € 0,40 per kWh elektriciteit, € 1,45 per m3 gas en € 47,38 per GJ stadswarmte.

Voorschot van 60%

Als ondernemer kunt u een subsidieaanvraag digitaal indienen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan vanaf het eerste kwartaal van 2023. U krijgt in eerste instantie een voorschot van 60%.

Voorwaarden aan omzet of winst?

Het kabinet bekijkt nog of er voorwaarden gesteld worden aan de TEK op basis van bijvoorbeeld omzetgroei of winstgevendheid. Dit om ervoor te zorgen dat de steun zo gericht mogelijk gegeven kan worden aan bedrijven die het echt nodig hebben.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur