Ingrepen in de aftrek van hypotheekrente zijn de afgelopen tijd in Nederland een vrijwel jaarlijks terugkerend verschijnsel. We zijn inmiddels gewend zijn aan de maximale aftrektermijn van 30 jaar en het begrip “bijleenregeling”. Daarbij zijn we bekend met echtscheidings- en verhuisregelingen. Vanaf het belastingjaar 2013 hebben we echter te maken met een heuse stortvloed van nieuwe regelingen. Ik noem in dit kader de restschuld problematiek en de beperking van de renteaftrek in de hoogste belastingschijf. Aftrek van hypotheekrente die in 2012 tegen 52% aftrekbaar is, zal in 2014 tegen een tarief van 51,5% aftrekbaar zijn en vervolgens elk jaar 0,5% lager totdat het tarief van 42% is bereikt.

Een lening ten behoeve van de eigen woning die na 1 januari 2013 is aangegaan, kent een tweetal verplichtingen. Enerzijds dient deze lening in maximaal 360 maanden minimaal annuitair volledig te worden afgelost, en anderzijds dient deze lening ofwel te worden geregistreerd bij de belastingdienst, danwel dient de belastingdienst daarover in detail te worden geïnformeerd.

Aflossingsverplichting;

De aflossingsvrije lening die na 2013 wordt afgesloten, zal niet langer als eigenwoningschuld worden aangemerkt. Dit betekent dat de rente op deze lening niet meer aftrekbaar is van het inkomen. Verplicht is een aflossingsregeling op te nemen conform de daaraan gestelde voorwaarden. Wordt in enig jaar niet aan de aflossingsverplichting voldaan, dan heeft dat vergaande gevolgen; de rente zal dan niet langer aftrekbaar zijn van het inkomen. Er zijn enkele verzachtende regelingen opgenomen in de wet voor de situatie dat er tijdelijke betalingsproblemen zijn. In het daarop volgende jaar kan de betalingsachterstand dan worden ingelopen.

Registratieverplichting/informatieverplichting;

De registratieverplichting geldt voor de reguliere hypotheekverstrekkers zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Wil een directeur/eigenaar van een bv een lening verstrekken voor de aanschaf van een woning of wanneer ouders hun kinderen daarin willen helpen, dan geldt een informatieplicht. Een dergelijke lening moet bij de Belastingdienst worden gemeld, uiterlijk op het moment van de indiening van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar dat de lening is verstrekt. Als de aangifte nog niet wordt ingediend dan geldt als uiterste meldingsdatum 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar dat de lening is afgesloten. Indien de geëiste gegevens niet tijdig of onvolledig worden verstrekt, dan valt de lening niet onder de eigenwoningregeling en is de rente dus niet aftrekbaar! Voor een correcte registratie is op de website van de Belastingdienst het formulier “opgaaf lening eigen woning” te vinden. Na invulling kan deze via Digid worden verzonden. Vanaf 1 maart 2014 kan ook uw belastingadviseur dit formulier voor u indienen.

Overgangsregeling;

De renteaftrek voor bestaande leningen blijft ongewijzigd, zodat voor deze eigenwoningleningen de rente volledig aftrekbaar blijft. Datzelfde geldt voor herfinanciering van bestaande leningen. Dus als een bv of een ouder (een gedeelte van) de eigenwoninglening overneemt, zal de overgangsregeling van toepassing blijven.

Als het u is gaan duizelen na het lezen van deze column, aarzelt u dan niet om nadere informatie in te winnen bij een van de deskundige belastingadviseurs van Moore DRV.