Het vennootschapsbelastingtarief wordt met toepassing van de innovatiebox verlaagd naar 5% voor winsten die samenhangen met innovatieve activiteiten. Het ontwerpwetsvoorstel ‘Wet aanpassing innovatiebox’ is bedoeld om de huidige regeling overeen te stemmen met afspraken die in internationaal verband zijn gemaakt. Dit zou kunnen leiden tot een aanscherping van de huidige regels.

Geschiedenis van de innovatiebox

De innovatiebox is in 2007 als octrooibox ingevoerd en in 2010 gewijzigd naar de innovatiebox. Het doel van de box is een gerichte stimulering van innovatie. Hiermee wilt Nederland een toppositie als vestigingsland bereiken. Als er wordt voldaan aan de voorwaarden van de innovatiebox wordt het nominale vennootschapsbelastingtarief voor winsten uit innovatieve activiteiten verlaagd naar 5%. Daardoor wordt het aantrekkelijker deze activiteiten in Nederland te verrichten. Daarmee is de innovatiebox een belangrijk instrument om het vestigingsklimaat en de concurrentiekracht van Nederland te verbeteren.

Wetsvoorstel Wet aanpassing innovatiebox

Het rapport ‘Addressing Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS) dat door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) landen is gepubliceerd kent vijftien actiepunten. Deze actiepunten bevatten (antimisbruik)maatregelen om wereldwijd internationale winstverschuiving en grondslaguitholling tegen te gaan. De regeling van de innovatiebox lijkt niet helemaal in overeenstemming met dit rapport. Daarom is het hierboven genoemde ontwerpvoorstel gepubliceerd zodat de regeling per 2017 wel voldoet.

Het wetsvoorstel is gepubliceerd op internet. Doel hiervan is om reacties te krijgen op de bruikbaarheid van de systematiek die wordt geïntroduceerd en de signalering van mogelijke aanvullingen op en/of onjuistheden in het wetsvoorstel. Inmiddels kan er niet meer gereageerd worden op het wetsvoorstel en is het wachten op de definitieve tekst.

Nexusbenadering in wetsvoorstel

Het belangrijkste doel van het wetsvoorstel is invoering van de nexusbenadering. Deze benadering houdt in dat toepassing van de innovatiebox alleen mogelijk is voor de kosten van speur- en ontwikkelingswerk die werkelijk aan de belastingplichtige kunnen worden toegerekend. Op basis van deze benadering komen uitgaven aan speur- en ontwikkelingswerk voor een verbonden lichaam niet meer in aanmerking voor toepassing van de Innovatiebox. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel de toegang tot de Innovatiebox aangescherpt.

Eerbiedigende werking

In het voorstel is een eerbiedigende werking opgenomen voor immateriële activa die voor 30 juni 2016 zijn voortgebracht. Immateriële activa die zijn voortgebracht na 30 juni 2016 moeten voldoen aan de voorwaarden van de uiteindelijke wet. Omdat de wet is gericht op aanscherping van de huidige regels is het raadzaam om ten aanzien van voor 30 juni 2016 voortgebrachte immateriële vaste activa na te gaan of toepassing van de innovatiebox mogelijk is.

Geschreven door:

Belastingadviseur Dirk van Dorsselaer

mr. drs. Dirk van Dorsselaer

Partner en belastingadviseur